ΤΜΕΔΕ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4336/2015
υποπαράγραφος Ε.1, παρ. 17

(Αποκλειστικά για Ασφαλισμένους που έχουν κύρια οφειλή σε ασφαλιστικές εισφορές, έως 5000 ευρώ,
η οποία έχει ρυθμιστεί βάσει του Ν.4321/2015)

Ν.4336/2015, υποπαράγραφος Ε1, Άρθρο 17.
Εγκύκλιος για τις διατάξεις ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4336/15 (Α.Δ.Α: ΩΘΑΤ465Θ1Ω-Ω3Ξ).

Η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων έληξε στις 29/12/2015 23:59

Στοιχεία αιτούντος

Τα στοιχεία που ζητούνται παρακάτω αποσκοπούν στην επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας, προκειμένου στην συνέχεια να εξεταστεί η αίτησή σας. Προσπαθήστε να συμπληρώσετε τα στοιχεία όσο το δυνατόν σε συμφωνία με τα στοιχεία που έχει στην διάθεσή του το ΤΣΜΕΔΕ.
Αρ. Απόφασης Διακανονισμού
Αρ. Δύναμης
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ (0 αν είστε Ε.Δ.Ε.)
ΑΦΜ
ΑΜΚΑ