Ιστότοπος του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr
Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Κοινοτικά Έντυπα Ε101 και Ε102
Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021
Κοινοτικά Έντυπα Ε101 και Ε102

 

Χορήγηση Κοινοτικού Εντύπου Ε-101 για παραμονή λόγω εργασίας σε χώρα της Ε.Ο.Κ για ένα χρόνο και του Κοινοτικού Εντύπου Ε-102 για παραμονή λόγω εργασίας σε χώρα της Ε.Ο.Κ. για δεύτερο χρόνο

 

Δικαιολογητικά :

1.       Έντυπη αίτηση.

2.       Ασφαλιστική ενημερότητα.

3.       Σε περίπτωση απόσπασης: βεβαίωση από τον εργοδότη.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω ακολουθεί περιληπτικός πίνακας για να γίνουν περισσότερο κατανοητά όλα τα προαναφερόμενα:

 

ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ή ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΙΣΘΩΤΟΣ (14γ ΕΟΚ 1408/71)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

(Α) Ασφαλισμένος στη χώρα της Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. για Σύνταξη και Κ.Υ.

(Α) Μπορεί παράλληλα να είναι ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ για Κύρια Σύνταξη πληρώνοντας απλές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία και διακόπτει τον Ε.Λ.Π.Π και Κ.Υ.Τ.

«Στην ανωτέρω παράλληλη ασφάλιση, ο παράλληλος χρόνος δεν συνυπολογίζεται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αλλά μόνο για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης (Αρ. 15 ΕΟΚ 574/72)»

(Β) Μπορεί να είναι ασφαλισμένος μόνο σε χώρα Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. για Σύνταξη.

(Β) Τότε έχει τη δυνατότητα να εξαιρεθεί από την ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ απευθυνόμενος στον φορέα της χώρας Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. (άρθρο 17 ΕΟΚ 1408/71).

(Γ) Μπορεί να ζητήσει εξαίρεση από την Ασφάλιση της χώρας της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. απευθυνόμενος στο Υ.Ε.Κ.Α.

(Γ) Τότε θα ασφαλιστεί στο ΤΣΜΕΔΕ για Κ.Σ.-Ε.Λ.Π.Π.-Κ.Υ. και θα πληρώνει απλές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

(Α) Ασφαλίζεται υποχρεωτικά στη χώρα όπου κατοικεί για Σύνταξη - Κ.Υ.

(Α) Μπορεί παράλληλα να ασφαλιστεί στην Κ.Σ. πληρώνοντας διπλάσια εισφορά του ελεύθερου επαγγελματία.

(Β) Αν θέλει να ασφαλιστεί μόνο στη χώρα της Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. για Σύνταξη (άρθρο 14α παρ.2 ΕΟΚ 1408/71 και 915/79.

(Β) Τότε θα εξαιρεθεί από το ΤΣΜΕΔΕ προσκομίζοντας το κοινοτικό έντυπο Ε-101 ή βεβαίωση διαμονής και εργασίας στο εξωτερικό θεωρημένη από το Ελληνικό Προξενείο.

Κοινοτικοί Κανονισμοί με χώρες της ΕΟΚ

 

1.Γερμανία 2.Γαλλία 3.Βέλγιο 4.Ολλανδία 5.Ελλάδα 6.Ιταλία

7.Αγγλία 8.Λουξεμβούργο 9. Βόρεια Ιρλανδία 10.Δανία 11.Ισπανία

12. Πορτογαλία

από 1.1.1994

13. Σουηδία

>>

14. Νορβηγία

>>

15. Ισλανδία

>>

16. Αυστρία

>>

17. Φιλανδία

>>

18. Λιχτενστάιν

από 1.5.1995

19. Τσεχία

από 1.5.2004

20. Εσθονία

>>

21. Κύπρος

>>

22. Λετονία

>>

23. Λιθουανία

>>

24. Ουγγαρία

>>

25. Μάλτα

>>

26. Πολωνία

>>

27. Σλοβενία

>>

28. Σλοβακία

>>

 

Σημείωση

Οι διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλισης, τις οποίες είχε συνάψει η χώρα μας με ορισμένες από τις εντασσόμενες στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες (Κύπρος, Πολωνία), στο βαθμό που ρυθμίζουν θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72, δε θα ισχύουν από 1ης Μαΐου 2004 καθώς δεν υπήρξε οποιαδήποτε σχετική εγγραφή στο Παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) 1408/71, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση σε ισχύ διατάξεων διμερών συμβάσεων μεταξύ Κρατών - Μελών οι οποίες προϋπήρξαν της ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελβετία δε θα εφαρμόζει από 1ης Μαΐου 2004 τους προαναφερθέντες κανονισμούς σε περιπτώσεις οι οποίες αφορούν τα 10 νέα Κράτη - Μέλη καθώς δεν έχει ληφθεί ακόμη σχετική απόφαση από τη Μικτή Επιτροπή Ε.Ε. - Ελβετίας όπως προβλέπεται στη "Συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας μετά της Τελικής Πράξης".

 

Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας

 

Η χώρα μας έχει συνάψει διμερείς Συμβάσεις / Συμφωνίες κοινωνικής ασφάλειας με αρκετές χώρες για την προστασία και διασφάλιση των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των εκεί Ελλήνων μεταναστών και των επαναπατριζόμενων από τις χώρες αυτές.

 

Ασφαλισμένος σε χώρα που υπάρχει διμερής σύμβαση με την Ελλάδα, δύναται ο ασφαλισμένος:

1.       Να διακόψει την ασφάλισή του στο ΤΣΜΕΔΕ.

Για να κινηθεί η διαδικασία εξαίρεσης:

Ζητούμε από τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τη σχετική αίτηση τους στο φορέα της άλλης χώρας στον οποίο είναι ασφαλισμένοι και στη συνέχεια η αρμόδια αρχή της άλλης χώρας θα πρέπει να ζητήσει από τη δική μας αρμόδια αρχή (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – Δ/νση Διακρατικής Κοινωνικής ασφάλισης – Τμήμα Β’ (Διμερών Συμβάσεων) – Σταδίου 29, Γραφείο 724, 7ος όροφος, τηλ.210 3368169, 210 3368170, telefax 2103240326) την εξαίρεση του ενδιαφερόμενου από την ελληνική ασφάλιση, βεβαιώνοντας μας επίσημα για την ασφάλισή του και λαμβάνοντας, ενδεχομένως, θέση επί της απαιτούμενης εξαιρέσεως.

2.       Μπορεί να συνεχίσει την ασφάλιση του μόνο στο ΤΣΜΕΔΕ, και να εξαιρεθεί από την ασφάλιση της χώρας του εξωτερικού απευθυνόμενος στο φορέα της Ελλάδος (Δ/νση Διακρατικής Κοινωνικής ασφάλισης – Τμήμα Β’).

3.       Μπορεί να συνεχίσει την ασφάλισή του παράλληλα μόνο στην Κύρια Σύνταξη του ΤΣΜΕΔΕ καταβάλλοντας διπλές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία.

Σημείωση:

Όταν ο ασφαλισμένος ( μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας) εργάζεται στην Αμερική η διακοπή γίνεται προσκομίζοντας στο ΤΣΜΕΔΕ το πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης της Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλειας Ελλάδας – Η.Π.Α. (άρθρο 4 της Συμφωνίας, άρθρο 3 του Διοικητικού Κανονισμού).

4.       Η ασφάλιση κοινοτικού υπηκόου, ο οποίος εργάζεται σε άλλο Κράτος-Μέλος από το κράτος της καταγωγής του, απασχολείται σε διεθνή οργανισμό και υπάγεται στο ιδιαίτερο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του οργανισμού αυτού, δεν εμπίπτει στο υλικό πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 και ως εκ τούτο θεωρούμενος ότι ασκεί το επάγγελμά του στην αλλοδαπή, υπάγεται στην προαιρετική ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ, για την οποία προβλέπεται η καταβολή διπλών εισφορών στην Κύρια Σύνταξη του ΤΣΜΕΔΕ, η εξαίρεση θα γίνει από το ΤΣΜΕΔΕ προσκομίζοντας  βεβαίωση ασφάλισης του Οργανισμού.

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ                       

Τηλέφωνο 210 37 40 112

5.       Εάν το πρόσωπο που διαμένει στο εξωτερικό δεν έχει ασφάλιση για σύνταξη σε κρατικό φορέα της χώρας μόνιμης διαμονής του, καταβάλλει στο ΤΣΜΕΔΕ την εισφορά του για Κύρια Σύνταξη και Ειδικό Λογαριασμό Πρόσθετων Παροχών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.915/79) δηλ. διπλάσιες εισφορές ελεύθερου επαγγελματία στην Κύρια Σύνταξη και απλές εισφορές στον Ειδικό Λογαριασμό Πρόσθετων Παροχών.

 

Οι ισχύουσες διμερείς Συμβάσεις / Συμφωνίες κοινωνικής ασφάλειας, που έχει συνάψει η χώρα μας με άλλες χώρες, είναι οι ακόλουθες :

 

Διμερείς Συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας κλασσικού τύπου *

 

1. Με Η.Π.Α.

Ισχύει από 1.9.1994

2. Με Καναδά

Η αναθεωρημένη Συμφωνία ισχύει από 1.12.1997

3. Με Κεμπέκ

Ισχύει από 1.9.1983

4. Με Αργεντινή

Ισχύει από 1.5.1988

5. Με Βραζιλία

Ισχύει από 1.9.1988

6. Με Βενεζουέλα

Ισχύει από 1.2.1995

7. Με Ουρουγουάη

Ισχύει από 1.3.1997

8. Με Ελβετία

Ισχύει από το 1975

Από 1.6.2002 ισχύουν οι Κοινοτικοί Κανονισμοί.

9. Με Κύπρο

Ισχύει από 1.7.1991

Από 1.5.2004 ισχύουν οι Κοινοτικοί Κανονισμοί.

10.Με Ν.Ζηλανδία

Ισχύει από 1.4.1994

 

 

* Οι ανωτέρω διμερείς Συμβάσεις  κοινωνικής ασφάλειας ονομάζονται κλασσικού τύπου γιατί στηρίζονται στις εξής ασφαλιστικές αρχές :

 

Την αρχή της ίσης μεταχείρισης από άποψη κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας των εργαζομένων των δύο Συμβαλλόμενων κρατών

Την αρχή της διατήρησης των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων μισθωτών -και των εξομοιούμενων προς αυτούς- και των αυτοτελώς απασχολούμενων σε περίπτωση μεταφοράς της διαμονής ή εργασίας τους στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους.

 

Ιδιόμορφες Συμφωνίες Κοινωνικής Ασφάλειας **

 

**Είναι οι Συμφωνίες που ρυθμίζουν ορισμένα μόνο θέματα κοινωνικής

 ασφάλισης με ειδικό τρόπο και για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων

 

1.

Με Αίγυπτο(για μεταφορά εισφορών και συντάξεων)

Ισχύει από 26.9.1986

2.

Με Λιβύη(για μεταφορά εισφορών και συντάξεων)

Ισχύει από 1.3.1991

3.

Με Οντάριο(για εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες)

Ισχύει από 1.7.1985

4.

Συμπληρωματική Συμφωνία Ελλάδας-Κεμπέκ (για ασθένεια, εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες)

Ισχύει από 1.1.1988

5.

Με Πολωνία (ασφάλιση αποσπασμένων, περίθαλψη)

Ισχύει από 1.9.1986

6.

Με Ρουμανία

 

 

6.1

Διμερής Συμφωνία για την τελική ρύθμιση της αποζημίωσης εισφορών    κοινωνικής ασφάλισης των επαναπατριζόμενων Ελλήνων πολιτικών προσφύγων από τη Ρουμανία

Ισχύει τυπικά από 22.5.1997. Η ένταξη των πολιτικών προσφύγων στους Ελληνικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, έγινε την 1.4.1988.

 

6.2

Τροποποίηση της Διμερούς Συμφωνίας για την τελική ρύθμιση της αποζημίωσης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τους Έλληνες επαναπατριζόμενους πολιτικούς πρόσφυγες από τη Ρουμανία, που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 30.6.2003.

 

7.

Με Συρία (ρύθμιση ειδικών θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης-ασφάλιση αποσπασμένων)

Ισχύει από 1.3.2002

 

 Εκτύπωση  
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων