Ιστότοπος του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr
Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Ανενεργές Σελίδες » Κύρια Σύνταξη » Αναγνώριση Χρόνων για Προσαύξηση της Σύνταξης
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
Αναγνώριση Χρόνων

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους με αρ.πρωτ. Φ 80000/οικ.22458/1664/2-9-2010 και  Φ. 80000/οικ.9240/ 597-11/08/2011, η ισχύς των διατάξεων της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010(ΦΕΚ 115Α/15.07.2010) και όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/05.08.2011) για αναγνωρίσεις χρόνου ασφάλισης, αρχίζει  την 01.01.2011 και αφορά τους ασφαλισμένους που συγκεντρώνουν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις : α)θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατ’ αποκλειστικότητα από 01.01.2011 και εφεξής και β)έχουν πραγματοποιήσει  τουλάχιστον 12 έτη ασφάλισης(προκειμένου να συνυπολογιστεί ο χρόνος αναγνώρισης για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος).


Ο χρόνος αυτός καθορίζεται κατ΄ανώτατο όριο :

α) σε τέσσερα(4) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2011,
β) σε πέντε(5) έτη για όσους  θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2012,
γ) σε έξι(6) έτη για όσους  θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2013 και
δ) σε επτά(7) έτη για όσους  θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01.01.2014 και εφεξής.


Ως προς το είδος των αναγνωρίσεων χρόνου ασφάλισης είναι δυνατή(σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.2084/1992, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.18, του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 και όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν.3996/2011) :

α) η αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας

Επισημαίνουμε ότι ο χρόνος αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας δε συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος διπλοσυνταξιούχου δηλαδή συνταξιούχου και από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης(πλην του Δημοσίου) παρά μόνο για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης)

β) η αναγνώριση του χρόνου σπουδών

γ) η αναγνώριση του χρόνου που μεσολαβεί από την απόκτηση του πτυχίου και μέχρι την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και

δ) η προσμέτρηση του πλασματικού χρόνου παιδιών(σύμφωνα με την παρ.1, του άρθρου 141 του Ν.3655/2008 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39, του Ν.3996/2011).

ΠΡΟΣΟΧΗ:Ο δικαιούμενος ανώτατος χρόνος αναγνώρισης των τεσσάρων(4) ετών για το 2011, πέντε(5) ετών για το 2012 κλπ. μειώνεται για όσο χρόνο έχει γίνει αναγνώριση στο φορέα μας ή σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους του οποίου επιθυμεί ο ασφαλισμένος να κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης(συμπλήρωση 35ετίας) και πριν την παύση επαγγέλματος.

Το έτος συμπλήρωσης της 35ετίας καθορίζει και τα απαιτούμενα έτη συνταξιοδότησης:
δηλ.  35ετία το 2011 → απαιτούμενα έτη για συνταξιοδότηση 36
        35ετία το 2012 → απαιτούμενα έτη για συνταξιοδότηση 37
        35ετία το 2013 → απαιτούμενα έτη για συνταξιοδότηση 38
        35ετία το 2014 → απαιτούμενα έτη για συνταξιοδότηση 39
        35ετία το 2015 → απαιτούμενα έτη για συνταξιοδότηση 40

Η εισφορά για την εξαγορά ορίζεται(σημερινό ασφάλιστρο) :
1.για την Κύρια Σύνταξη :167,85 ευρώ και
2.για την Ειδική Προσαύξηση : 100,71 ευρώ

 Εκτύπωση  
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων