Ιστότοπος του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr
Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Παρεχόμενες υπηρεσίες » Σύνταξη » Νόμος 3518/2006
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
Ν.3518/2006

Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

Πλήρες κείμενο του νόμου μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας την παρακάτω σύνδεση Ν.3518/2006

 

Αναδιάρθρωση των κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ, σύμφωνα με τον Ν.3518/2006

 

Μετά τη δημοσίευση του Ν.3518/2006(ΦΕΚ272Α/21.12.2006) "Περί αναδιάρθρωσης των κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ" από την πρώτη του επόμενου μήνα της δημοσίευσης του νόμου, αναδιαρθρώνονται οι κλάδοι του ΤΣΜΕΔΕ ως εξής:

1.      κλάδος κύριας σύνταξης

2.      κλάδος επικουρικής ασφάλισης

3.      κλάδος υγείας τεχνικών (Κ.Υ.Τ.)

4.      κλάδος εφάπαξ παροχών

5.      κλάδος ειδικών παροχών

 

Με το άρθρο 2 του Ν.3518/2006, καταργείται ο Ε.Λ.Π.Π. από 01/01/2007. Η πρόσθετη σύνταξη του Λογαριασμού αντικαθίσταται από την Ειδική Προσαύξηση, που βαρύνει τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ και καταβάλλεται από αυτόν.

 

Το άρθρο 3 του Ν.3518/2006 αναφέρει, ότι στην Ειδική Προσαύξηση υπάγονται:

  1. Υποχρεωτικά τα κάτωθι πρόσωπα:

α) Οι μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ,

β) Οι από 01/01/1993 και εφεξής ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ, εφόσον έχουν συμπληρώσει δεκαετή ασφάλιση στο κλάδο κύριας σύνταξης και το 35ο έτος της ηλικίας τους,

γ) οι τακτικοί υπάλληλοι του ΤΣΜΕΔΕ, καθώς και οι υπάλληλοι του ΤΕΕ

 

  1. Προαιρετικά ύστερα από αίτησή τους:

α) οι μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ασφαλίζονται ή θα ασφαλισθούν μεταγενέστερα σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή στο Δημόσιο,

β) οι από 01/01/1993 και εφεξής ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει δεκαετή ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης ή το 35ο έτος της ηλικίας τους.

 

Πληροφορίες σχετικές με την Ειδική Προσαύξηση στο 210 37 40 112, 132, 133.

 

Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης

 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3518/2006, στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ταμείου υπάγονται:

  1. Υποχρεωτικά:

α) οι από 01/01/1993 και εφεξής ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ

β) οι μέχρι 31/12/1992 μισθωτοί που είναι ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο επικουρικό φορέα

γ) οι μέχρι 31/12/1992 ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο επικουρικό φορέα και δεν έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους, κατά την έναρξη λειτουργίας του κλάδου.

  1. Προαιρετικά:

Οι μέχρι 31/12/1992 ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο επικουρικό φορέα, οι οποίοι έχουν ηλικία άνω των πενήντα και έως πενήντα πέντε ετών κατά την έναρξη λειτουργίας του κλάδου.

 

Πληροφορίες σχετικές με τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης στο 210 37 40 532, 533, 534.

 

Κλάδος Εφάπαξ Παροχών

 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.3518/2006 στην ασφάλιση του Κλάδου εφάπαξ παροχών υπάγονται υποχρεωτικά:

α) οι μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ εφόσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα πρόνοιας για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος με εξαίρεση την ασφάλιση στο Ταμείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

β) οι από την 01/01/1993 ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ.

 

Πληροφορίες σχετικές με τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών στο 210 37 40 509, 510.

 

Συνοπτικές διευκρινήσεις για το Νέο Νόμο 3518/2006 που αφορά την αναδιάρθρωση των συνταξιοδοτικών κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ

 

Το Ταμείο στα πλαίσια της προσπάθειάς του να ενημερώσει τους ασφαλισμένους του για το περιεχόμενο του νέου νόμου 3518/2006 με τον οποίο μετεβλήθη η δομή των συνταξιοδοτικών κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ, προέβη σε συνοπτικές διευκρινίσεις για τα αντικείμενα του νόμου που οριστικά ερμηνεύονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του.

 

Σήμερα παρουσιάζει το άρθρο 6, παράγραφος β του νόμου 3518/2006 και το άρθρο 15, παράγραφος 1 δ του νόμου 3518/2006, όπου προβλέπονται για την μεταφορά του χρόνου από τον τέως ΕΛΠΠ, για τους ασφαλισμένους έως 31/12/1992, μετά από αίτηση μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν μέχρι 21/12/2007, εάν δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο επικουρικό φορέα, να ζητήσουν τη μεταφορά του χρόνου αυτού στον νέο επικουρικό κλάδο, εφόσον φυσικά είναι ασφαλισμένοι σε αυτόν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Ν.3518/2006.

 

Στο άρθρο 6, παράγραφος β του νΝ.3518/21.12.2006 αναφέρεται ότι ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του ΕΛΠΠ μπορεί ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου που υποβάλλεται μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, να θεωρηθεί ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, που συνιστάται με τον παρόντα νόμο. Στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη για την ειδική προσαύξηση.

 

Επίσης, στο άρθρο 15, παράγραφος 1 δ του Ν.3518/2006 αναφέρεται ότι ο χρόνος ασφάλισης στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης είναι ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του ΕΛΠΠ από τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους, ο οποίος μεταφέρεται στον κλάδο μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος και εφόσον δεν έχει θεωρηθεί χρόνος ασφάλιση για την ειδική προσαύξηση του κλάδου κύριας σύνταξης.

 

Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν τους ασφαλισμένους του Ταμείου που είχαν ασφαλιστεί στον ΕΛΠΠ για κάποιο χρονικό διάστημα και διέκοψαν την ασφάλιση λόγω υπαγωγής σε άλλο κύριο φορέα, χωρίς όμως να είναι ασφαλισμένοι σε άλλο επικουρικό φορέα ώστε να μεταφέρουν σε αυτόν το χρόνο του ΕΛΠΠ με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

 

Συνεπώς, όσοι ασφαλισμένοι του Ταμείου ασφαλίστηκαν στο παρελθόν στον ΕΛΠΠ και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο επικουρικό φορέα, μπορούν με αίτησή τους μέχρι 21/12/2007, να ζητήσουν τη μεταφορά του χρόνου αυτού στον νέο επικουρικό κλάδο, εφόσον φυσικά είναι ασφαλισμένοι σε αυτόν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Ν.3518/2006.

 

 

 Εκτύπωση  
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων