Ιστότοπος του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr
Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Παρεχόμενες υπηρεσίες » Σύνταξη » Λόγω Θανάτου
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
Λόγω Θανάτου

Απαιτείται 5/ετής χρόνος ασφ/σης, εκτός εάν πρόκειται για βίαιο συμβάν στην άσκηση του επαγγέλματος.

Η σύνταξη χορηγείται στη χήρα ή στο χήρο σύζυγο (για 1 τριετία: Ν.2676/99 άρ.62) όταν ο θάνατος είναι μετά την 5/1/1999.

Μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/νης, επανεξετάζεται.

Η σύνταξη για το χήρο, τη χήρα αρχίζει από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία θανάτου (Ν.2676/99).

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΘΑΝΑΤΟΣ ΓΟΝΕΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/1997

Παιδιά μέχρι το 20ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι το 25ο έτος εάν σπουδάζουν.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΓΟΝΕΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/1998

Παιδιά μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους & αν σπουδάζουν, μέχρι το 24ο έτος  της ηλικίας τους (Ν.2556/97 άρ.2).

Η σύνταξη για τα παιδιά, αρχίζει από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία θανάτου (Ν.2676/99).

Στα άρρενα και θήλεα τέκνα καθώς και αδελφούς, αδελφές εφόσον είναι άποροι και ανίκανοι προς εργασία με τις ειδικότερες πάντα προϋποθέσεις της νομοθεσίας Ν.915/79 άρθρο 23, Ν.1902/90, Ν.1976/91 και Ν.2084/92.

Τα ανωτέρω, αφορούν ασφαλισμένους μέχρι 31/12/92 & μετά την 01/01/93.

 

Δικαιολογητικά για απονομή Σύνταξης Λόγω Θανάτου Μετόχου

1)         Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

2)         Ληξιαρχική πράξη γάμου.

3)         Πιστοποιητικό Δημάρχου με βάση υπεύθυνες δηλώσεις δυο μαρτύρων, στο οποίο να φαίνονται οι πλησιέστεροι συγγενείς αυτού που πέθανε, το γένος και η ημερομηνία που γεννήθηκε καθένας, όταν πρόκειται δε για παιδιά, αν είναι άγαμα ή έγγαμα.

4)         Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών κατοικίας του πεθαμένου ότι δεν λύθηκε ο γάμος.

5)         Πιστοποιητικό Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών - Δικτύων για τα πτυχία που εκδόθηκαν (εάν ήταν ο μέτοχος Ε.Δ.Ε.).

6)         Βεβαίωση Τεχν. Επιμελητηρίου περί διαγραφής του λόγω θανάτου του μηχανικού (εάν ήταν γραμμένος στο Τ.Ε.Ε.).

7)         Εκκαθαριστικό Εφορίας του θανόντος (φωτοαντίγραφο επικυρωμένο το πιο πρόσφατο).

8)         Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας όλων των δικαιούχων συντάξεως.

9)         Φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης (καταθετικός).

10)       Σε περίπτωση ασφάλισης του θανόντος σε άλλο κύριο φορέα ασφάλισης ή το δημόσιο Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) του χήρου ή της χήρας με το ακόλουθο περιεχόμενο :

 

Α) ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ / ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ

Β) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΜΑΙ / ΔΕΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΜΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ (ΚΥΡΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ)

 

Σε περίπτωση που εργάζεστε ή συνταξιοδοτήστε να αναφέρετε εργοδότη ή φορέα.

 

11)       Αν υπάρχουν ανήλικα παιδιά ή σπουδαστές

 

Α)         Ληξιαρχική Πράξη γέννησης – βάπτισης.

Β)         Πιστοποιητικό ότι σπουδάζουν (εάν είναι άνω των 18 ετών και μέχρι 24 ετών).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Αν αυτός που πέθανε ήταν υπάλληλος πρέπει οι δικαιούχοι να φέρουν πιστοποιητικό της Υπηρεσίας που να φαίνεται ο χρόνος που έπαψε να μισθοδοτείται.

 

Δικαιολογητικά Μεταβίβασης λόγω Θανάτου Συνταξιούχου

1)         Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

2)         Ληξιαρχική πράξη γάμου.

3)         Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από τον οικείο Δήμο του θανόντος, βάσει υπευθύνων δηλώσεων του Ν. 1599/86 από δυο πολίτες στο οποίο να φαίνεται το γένος και η ημερομηνία γέννησης του καθενός.

4)         Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου μόνιμης κατοικίας του θανόντος περί μη λύσεως γάμου.

5)         Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

6)         Βεβαίωση Τεχν. Επιμελητηρίου περί διαγραφής του λόγω θανάτου (εάν ήταν εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ).

7)         Φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης (καταθετικός).

8)         Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος.

9)         Αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης και πρόσφατο εκκαθαριστικό σύνταξης ή ενημερωτικό σημείωμα τριμήνου στο οποίο εμφανίζεται το ύψος της μηνιαίας σύνταξης (σε περίπτωση που ο/η δικαιούχος συνταξιοδοτείται από άλλο φορέα Ν. 3845/10).

10)       Βεβαίωση εργοδότη ή πρόσφατο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας (σε περίπτωση που ο/η δικαιούχος εργάζεται).

Για ανήλικα παιδιά ή σπουδαστές / φοιτητές :

 

1)         Ληξιαρχική πράξη γέννησης – βάπτισης.

2)         Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3)         Πιστοποιητικό σπουδών (για παιδιά άνω των 18 ετών και μέχρι τα 24)

4)         Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.  &  Δ.Ο.Υ.

5)         Σε περίπτωση ενηλίκου, φωτοτυπία ατομικού λογαριασμού τράπεζας (καταθετικός).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!

Σε  περίπτωση μη εργασίας και μη συνταξιοδότησης από άλλο φορέα ασφάλισης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) με το ακόλουθο περιεχόμενο :

Α) ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ (ως μισθωτός-ή / ως αυτοαπασχολούμενος-η)  

Β) ΔΕΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΜΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ (ΚΥΡΙΟ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ,

ΔΗΜΟΣΙΟ).

Γ) ΥΠΑΓΟΜΑΙ / ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ.

 

Σε περίπτωση που εργαστώ ή συνταξιοδοτηθώ στο μέλλον, θα το δηλώσω άμεσα στο Ταμείο (Ν. 2676/99 & Ν. 3845/10).

 Εκτύπωση  
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων