Ιστότοπος του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr
Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Παρεχόμενες υπηρεσίες » Εισφορές » Γενικά περί Εισφορών
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
Υποχρεώσεις Ασφαλισμένων Ελ. Επαγγελματιών & Μισθωτών Ελαχιστοποίηση

Οι ασφαλιστικές εισφορές πληρώνονται εμπρόθεσμα πάντοτε στην Ε.Τ.Ε. ή στα Ε.Λ.Τ.Α. ή μέσω πιστωτικής κάρτας (VISA) για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και μόνο στην Ε.Τ.Ε. για τους Μισθωτούς.

Εμπρόθεσμη θεωρείται η καταβολή που γίνεται για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες έως το τέλος του πρώτου τετραμήνου κάθε εξαμήνου και για ολόκληρο το εξάμηνο (δηλαδή μέχρι το τέλος Απριλίου για το Α΄εξάμηνο και μέχρι το τέλος Οκτωβρίου για το Β΄εξάμηνο).

Η παρακράτηση και απόδοση προσωπικών και εργοδοτικών εισφορών  διενεργείται από τους εργοδότες εντός του επομένου μήνα από τότε που έγιναν απαιτητές οι αμοιβές συνυποβάλλοντας και τις σχετικές αναλυτικές καταστάσεις ( αρθ. 6 Ν. 915/79, πρβλ άρθρα 13 και 21 του ιδίου νόμου).

Οι εισφορές για όλους τους Κλάδους (παλαιό και νέο ασφαλιστικό) υπολογίζονται επί του Συνόλου Αποδοχών.
Το Σύνολο Αποδοχών δεν µπορεί να είναι Κατώτερο από το Α.Ε.Π της 01/10/2008 (693,35 €) καθώς επίσης δεν µπορεί να είναι Ανώτερο από 5.546,80 €

Υπενθυμίζεται ότι οι εισφορές αποδίδονται για όλους τους κλάδους  επί 14 μισθών, και μόνο για τον Κλάδο Ειδική Προσαύξηση  επί 12 μισθών.

Κάθε ειδική διάταξη κατισχύει της γενικής.

Ασφαλισμένοι  που απασχολούνται με «σύμβαση έργου» όπως αυτή συνομολογείται (και προσδιορίζεται  από τις αποφάσεις των δικαστηρίων) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει παράλληλη μισθωτή απασχόληση, καταβάλουν ασφάλιστρα ελευθέρου επαγγελματία .

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

 

Για τους παλαιούς ασφαλισμένους (ημερομηνία εγγραφής στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. μέχρι 31/12/1992) που απασχολούνται σε διάφορες υπηρεσίες και οι αποδοχές είναι μικρότερες από 693,35 €   πληρώνουν οι ίδιοι τις προσωπικές τους εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ ως ελεύθεροι επαγγελματίες για όλους τους κλάδους ασφάλισης και ο εργοδότης αποδίδει εργοδοτικές εισφορές υπολογιζόμενες επί των συνολικών ακαθάριστων αποδοχών. Εάν η αμοιβή τους είναι πάνω από 693,35 € θεωρούνται  μισθωτοί και γίνεται  παρακράτηση  και απόδοση  προσωπικών και εργοδοτικών ασφαλιστικών  εισφορών .

Για τους νέους ασφαλισμένους (ημερομηνία εγγραφής στο ΤΣΜΕΔΕ μετά την 1/1/1993) οι υπηρεσίες που τους απασχολούν ως ωρομίσθιους υποχρεούνται να καταβάλλουν προσωπικές και εργοδοτικές εισφορές επί των πάσης φύσεως ακαθαρίστων αποδοχών και χωρίς κατώτατο όριο.

Όλοι οι κλάδοι υπολογίζονται επί 14 μισθών, και μόνο για τον Κλάδο Ειδική Προσαύξηση  επί 12 μισθών.

Η πληρωμή με αυτόν τον τρόπο γίνεται βάσει ηλεκτρονικών αρχείων.

Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν των ανωτέρω προθεσμιών οι εισφορές και των ελευθέρων επαγγελματιών και των μισθωτών, πληρώνονται με τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία εξόφλησης, επιπλέον δε επιβαρύνονται με τόκο.

Προς διευκόλυνση και ενημέρωση των ασφαλισμένων παραθέτουμε αναλυτικούς πίνακες με τις κατά μήνα ασφαλιστικές εισφορές κατά κατηγορία και ασφαλιστικό καθεστώς.

ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Ν.3655/2008 άρθρο 141 § 2)

Προσφέρεται μείωση κατά 50% των εισφορών κλάδων Κύριας Σύνταξης και Ειδικής Προσαύξησης στις μητέρες ασφαλισμένες κατά τους πρώτους 12 μήνες που έπονται εκείνου της γέννησης του παιδιού.

Απαιτείται η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού.

Σε περίπτωση μισθωτής ασφαλισμένης, η μείωση αφορά μόνο τις προσωπικές εισφορές.

ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ στην υπ’ αριθ. 37 συνεδρίασή του, στις 9/7/2009 αποφάσισε ότι οι μηχανικοί παλαιού ασφαλιστικού που παρέχουν εξαρτημένη εργασία (μισθωτοί) υπό άλλη ιδιότητα (ετεροαπασχολούμενοι) θα πρέπει να καταβάλλουν εισφορές ελευθέρου επαγγελματία από 1/1/2007, προσκομίζοντας βεβαίωση του εργοδότη, ότι παρέχουν μισθωτή εργασία υπό άλλη ιδιότητα, για τη οποία οι εργοδότες τους ασφαλίζουν σε άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, καταβάλλοντας συγχρόνως και τις σχετικές εισφορές.

Ο εργοδότης πρέπει να ενημερώσει όλους τους ετεροαπασχολούμενους μηχανικούς να επισκεφθούν το Ταμείο, προκειμένου να ελέγξουν και να διαγραφούν από τους κλάδους του ΕΤΑΑ για τους οποίους είναι ασφαλισμένοι σε άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, προσκομίζοντας μαζί με τη βεβαίωση του εργοδότη και βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

 Εκτύπωση  
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων