Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Πληροφορίες του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. » Το Ταμείο Μας » Συμβάσεις του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. » Συμβάσεις έτους 2014
Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018
Συμβάσεις Φύλαξης Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
Σύμβαση Φύλαξης ΤΣΜΕΔΕ Θεσσαλονίκης - Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Στην Αθήνα σήμερα 12/12/2014  ημέρα Παρασκευή,  μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων:

Α) Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33, ΑΦΜ: 998146384 ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του κ. Αντώνιο Σελλιανάκη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης») και 

Β) Αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «MEGA SPRINT GUARD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»   με δ.τ. «MEGA SPRINT GUARD A.E.» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 1ο χλμ Λαγκαδά - Σοχού, Τ.Κ. 572 00, Τηλ: 23940-25818, Fax: 23940-20142,  Α.Φ.Μ. 800178001, Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά και εκπροσωπείται νόμιμα δυνάμει του από 27/11/2014 Πρακτικού του Δ.Σ. της εταιρείας από τον κ. Παπαδάτο Δημήτριο του Σπυρίδωνα, κάτοικο ******, με Α.Δ.Τ. ** ****** που εκδόθηκε από το Τ.Α. ***********την **η.**.**** (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

 
Σύμβαση Φύλαξης ΤΣΜΕΔΕ - ΤΡΙΜΗΝΗ - Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Στην Αθήνα σήμερα 17/12/2014 ημέρα Τετάρτη, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων:

Α) Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33, ΑΦΜ: 998146384 ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του κ. Αντώνιο Σελλιανάκη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης») και

Β) Αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «MEGA SPRINT GUARD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MEGA SPRINT GUARD A.E.» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 1ο χλμ Λαγκαδά - Σοχού, Τ.Κ. 572 00, τηλ: 23940-25818, Fax: 23940-20142, Α.Φ.Μ. 800178001, Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά και εκπροσωπείται νόμιμα δυνάμει του από 12.12.2014 Πρακτικού του Δ.Σ. της εταιρείας από τον κ. Παπαδάτο Δημήτριο του Σπυρίδωνα, κάτοικο *******, με Α.Δ.Τ. ** ****** που εκδόθηκε από το Τ.Α. *********** την **η.**.**** (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

 
Σύμβαση Φύλαξης Κεντρικού μέχρι τη μετεγκατάσταση με την MEGA SPRINT GUARD - Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Στην Αθήνα σήμερα 31/12/2013, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. τουκαι  αφ’ ετέρου της Εταιρείας MEGASPRINTGUARD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. με έδρα στο *ο χλμ. ******* – ***** - Τ.Κ. *** **, της περιοχής ******* ***********, τηλ.***** *****, που έχει ΑΦΜ *********, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ******* και νόμιμα εκπροσωπείται από την Πρόεδρο  του ΔΣ και  Διευθύνουσα Σύμβουλο,  κ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΑΧΤΑΡΙΔΟΥ, του Μιχαήλ, κάτοικο ******* ***********, με Α.Δ.Τ. **/******/*-*-****/Α.Τ. *********** ***********, η οποία δυνάμει του υπ΄αριθμ 6312/13-11-2013, ειδικού πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης κ. Χριστίνας Στρογγύλη –Γκαλιμάνη, δίνει την ειδική εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα υπογραφής της παρούσας σύμβασης στον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ του Σπυρίδωνος, κάτοικο *********** ******, τηλ. **********, με Α.Δ.Τ. ** ******/**-*-****/Τ.Α. *********** *******, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω.

 
 
Συμβάσεις Καθαρισμού Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Πύργου - Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Στην Αθήνα, σήμερα, την 15/10/2014, μεταξύ:

1) Aφ’ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη αρ. 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών (ΙΑ’) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σελλιανάκη Αντώνη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»),
&
2) Αφετέρου του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛ. ΜΩΡΑΪΤΗ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) , που έχει έδρα στον ***** επί της οδού ********** **, Τ.Κ. ** ***, με Α.Φ.Μ. *********, αρμόδια Δ.Ο.Υ. ******, κατόχου του υπ’ αριθ. ** ******/Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος στις **-**-****, από την *.*. ****** (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Αλεξανδρούπολης - Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Στην Αθήνα, σήμερα, την 1/10/2014, μεταξύ:

1) Aφ’ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη αρ. 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών (ΙΑ’) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σελλιανάκη Αντώνη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»),
&
,2) Αφετέρου της “TECH CLEANING “ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Υπηρεσίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων) , που έχει έδρα στην Αλεξανδρούπολη, επί της οδού Τυρολόης 4, T.K. 68 100, με Α.Φ.Μ. 999386212, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, νόμιμα εκπροσωπούμενη από την κ. Δέσποινα Καζάκου, κάτοικο ************ ******** **************, Τ.Κ. ** ***, κατόχου του υπ’ αριθ. ** ****** Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος στις **/**/****, από την *.*. **************** και ΑΦΜ ********* / Δ.Ο.Υ. **************** (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Καλαμάτας - Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Στην Αθήνα, σήμερα, την 10/10/2014, μεταξύ:

1) Aφ’ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη αρ. 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών (ΙΑ’) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σελλιανάκη Αντώνη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»),
&
2) Αφετέρου του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡ. ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ (ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ) , που έχει έδρα στην ********, επί της οδού ****** ********** **, Τ.Κ. ** ***, με Α.Φ.Μ. *********, αρμόδια Δ.Ο.Υ. *********, κατόχου του υπ’ αριθ. ** ******* Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος στις **-**-****, από την *.* ********* (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Καβάλας - Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Στην Αθήνα, σήμερα, την 22/09/2014, μεταξύ:

1) Aφ’ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη αρ. 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών (ΙΑ’) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σελλιανάκη Αντώνη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»),
&
2) Αφετέρου της κ. ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (Υπηρεσίες καθαρισμού), που έχει έδρα στη ***** επί της οδού ****** *, T.K. ** ***, με Α.Φ.Μ. *********, αρμόδια Δ.Ο.Υ. ******, κατόχου του υπ’ αριθ. * ****** Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος στις **-**-**** από το Τ.Α. ****** (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Πρέβεζας - Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Στην Αθήνα, σήμερα, την 05/08/2014 , μεταξύ:

1) Aφ’ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη αρ. 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών (ΙΑ’) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σελλιανάκη Αντώνη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»),
&
2) Αφετέρου του κ. ΒΑΣΣΟΥ Ε. ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ), που έχει έδρα στην **** επί της οδού ********** **, T.K. ** ***, με Α.Φ.Μ. *********, αρμόδια Δ.Ο.Υ. *****, κατόχου του υπ’ αριθ. * ****** Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος στις **-**-**** από το Α.Τ. *********** (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Αγρινίου - Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Στην Αθήνα, σήμερα, την 04/08/2014, μεταξύ:

1) Aφ’ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη αρ. 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών (ΙΑ’) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σελλιανάκη Αντώνη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»),
&
2) Αφετέρου του κ. ΝΤΖΑΪΜΕΡΗ Γ. ΧΡΗΣΤΟΥ (Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων) - που έχει έδρα στο *******, επί της οδού ******* *, T.K. ** ***, με Α.Φ.Μ. *********, αρμόδια Δ.Ο.Υ. ******** κατόχου του υπ’ αριθ. * ****** Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος στις **-**-****, από το Α.Τ. ******** (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Τρικάλων - Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Στην Αθήνα, σήμερα, την 01/08/2014, μεταξύ:

1) Aφ’ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη αρ. 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών (ΙΑ’) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σελλιανάκη Αντώνη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»),
&
2) Αφετέρου του κ. ΜΠΕΛΕΜΕΖΗ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ), που έχει έδρα στο ****** ********, T.K. ** ***, με Α.Φ.Μ. *********, αρμόδια Δ.Ο.Υ. ********, κατόχου του υπ’ αριθ. ** ****** Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος στις **-**-****, από το Τ.Α. ********, (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Σύρου - Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Στην Αθήνα, σήμερα, την 01/08/2014, μεταξύ:

1) Aφ’ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη αρ. 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών (ΙΑ’) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σελλιανάκη Αντώνη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»),
&
2) Αφετέρου της κ. ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΠΑΤΖΑΚΗ «ΑΛΦΑ – Μ» (Συνεργείο καθαρισμού κτηρίων), που έχει έδρα στην ********* ***** επί της οδού ******** ***** *, T.K. ** ***, με Α.Φ.Μ. *********, αρμόδια Δ.Ο.Υ. *****, κατόχου του υπ’ αριθ. * ****** Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος στις **-**-**** από το Τ.Α. *********** (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Λιβαδειάς - Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Στην Αθήνα, σήμερα, την 04/08/2014, μεταξύ:

1) Aφ’ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη αρ. 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών (ΙΑ’) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σελλιανάκη Αντώνη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»),
&
Αφετέρου του κ. ΖΑΦΕΙΡΑ Θ. ΧΡΗΣΤΟΥ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ), που έχει έδρα στη θέση ********** - **. ******* *********, T.K. ** ***, με Α.Φ.Μ. *********, αρμόδια Δ.Ο.Υ. *********, κατόχου του υπ’ αριθ. ** ****** Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος στις **-**-**** από το Τ.Α. ********* (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Ηρακλείου - Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Στην Αθήνα, σήμερα, την 01/08/2014, μεταξύ:

1) Aφ’ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη αρ. 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών (ΙΑ’) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σελλιανάκη Αντώνη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»),
&
2) Αφετέρου του κ. ΛΕΥΤΕΡΗ Χ. ΣΑΜΙΩΤΗ ((Γενικοί καθαρισμοί “BOSS CLEAN” ), που έχει έδρα στο ******** ******, επί της οδού, **. ***********, T.K. *****, με Α.Φ.Μ. *********, αρμόδια Δ.Ο.Υ. *΄ *********, κατόχου του υπ’ αριθ. ** ****** Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος στις **/**/****, από την ************ ********* ********* (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Βέροιας - Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Στην Αθήνα, σήμερα, την 01/08/2014, μεταξύ:

1) Aφ’ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη αρ. 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών (ΙΑ’) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σελλιανάκη Αντώνη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»),
&
2) Αφετέρου της κ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ (Εργολάβος καθαριότητας ) που έχει έδρα στο *********, ******* επί της οδού ******** *, T.K. ** ***, με Α.Φ.Μ. *********, αρμόδια Δ.Ο.Υ. *******, κατόχου του Δελτίου Ταυτότητας με αριθ. ** ******, εκδοθέντος στις **-**-****, από το Τ.Α. ******* (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Πάτρας - Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2014

Στην Αθήνα, σήμερα, την 01/08/2014, μεταξύ:

1) Aφ’ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη αρ. 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών (ΙΑ’) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σελλιανάκη Αντώνη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»),
&
2) Αφετέρου της εταιρείας Β. ΣΙΟΡΩΚΟΣ – Ν. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο.Ε. «ΠΙ & ΦΙ» (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ), που έχει έδρα στην Πάτρα, επί της οδού Σουλίου 6, T.K. 26 224, με Α.Φ.Μ. 082598390, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Γ΄ Πατρών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Βασίλειο Σιορώκο, κάτοχο του Δ.Τ. με αριθμό ** ******/ **-*-****, εκδοθέντος από την Υ.Α. ****** ****** (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),

 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Καρδίτσας - Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2014

Στην Αθήνα, σήμερα, 01/08/2014, μεταξύ:

1) Aφ’ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη αρ. 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών (ΙΑ’) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σελλιανάκη Αντώνη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»),
&
2) Αφετέρου του κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣ. ΣΙΟΥΤΑ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ “FASINA”), που έχει έδρα στην ********, επί της οδού ************* ***, Τ.Κ. ** ***, με Α.Φ.Μ. *********, αρμόδια Δ.Ο.Υ. *********, κατόχου του υπ’ αριθ. ** ****** Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος στις *-*-****, από το Τ.Α. ******** (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Σερρών - Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2014

Στην Αθήνα, σήμερα, την 01/08/2014, μεταξύ:

1) Aφ’ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη αρ. 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών (ΙΑ’) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σελλιανάκη Αντώνη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»),
&
2) Αφετέρου του κ.  Γεωργίου ΝΙΚ. Λιούσα (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ), που έχει έδρα στο *** ***** ******,
T.K. ** ***, με Α.Φ.Μ. *********, αρμόδια Δ.Ο.Υ. * ΄ ******, κατόχου του υπ’ αριθ. **  ****** Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος στις **/**/****, από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας ****** (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Κοζάνης - Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2014

Στην Αθήνα, σήμερα, 01/08/2014, μεταξύ:

1) Aφ’ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη αρ. 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών (ΙΑ’) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σελλιανάκη Αντώνη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»),
&
2) Αφετέρου της εταιρείας ΤΡΕΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Εταιρεία καθαρισμού) που έχει έδρα στην Κοζάνη, επί της οδού Θησέως 5, T.K. 50 100, με Α.Φ.Μ. 999133269, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κοζάνης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αθανάσιο Τρέμη, κάτοχο του Δ.Τ. με αριθμό * ******/**-*-****, εκδοθέντος από το Τ.Α. *******, με Α.Φ.Μ. ******* της Δ.Ο.Υ. ******* (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),

 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
 
 
Συμβάσεις Συντήρησης Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
Σύμβαση Συντήρησης Φωτοτυπικών Μηχανιμάτων Τύπου MINOLTA ir 2510 - Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Στην Αθήνα σήμερα την 03/10/2014, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων:

Α) Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 με ΑΦΜ:998146384 και Δ.Ο.Υ.: Δ’ (ΙΑ’) ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Σελλιανάκη Αντώνη, Πρόεδρο του Δ.Σ. (καλούμενο στο εξής για συντομία «Πελάτης») και

Β) Αφετέρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «KONICA MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ Α. Ε.», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, επί της οδού Μεσολογγίου 3, Τ.Κ. 144 51 (Α.Φ.Μ: 094048100, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) και εκπροσωπείται νόμιμα (σύμφωνα με το πρακτικό Νο 570/10-4-2014 του ΔΣ της Εταιρείας), από τον κ. Λούβρο Πανταζή του Γεωργίου, κάτοικο **********, επί της οδού ********** ***, με Α.Δ.Τ. :** ******/**-**-****/Α.Τ. *********, καλούμενη στο εξής για συντομία «Εταιρεία»,

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω:

 
Σύμβαση Συντήρησης CANON IR 2020 - Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384 / Δ΄, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας INTERSYS Α.Ε. με έδρα το Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, θέση Ντοροβάτεζα ΒΙ.ΠΑ Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 193 46, τηλ. 210 9554000, Α.Φ.Μ. 094091151, Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, που νόμιμα εκπροσωπείται (σύμφωνα με το πρακτικό Νο 2014, της συνεδρίασης της 8ης Σεπτεμβρίου 2014 του ΔΣ της εταιρείας, περί εξουσιοδότησης για υπογραφή σύμβασης), από τον κ. ΠΕΤΡΟ ΜΑΡΚΕΤΟ του Χαράλαμπου, Προϊστάμενο εξυπηρέτησης πελατών, με Α.Δ.Τ. ** ******/**-*-****, του *΄ *.* *******, και αφορά την ανάθεση από το Ε.Τ.Α.Α. στην εταιρεία INTERSYS Α.Ε. της ετήσιας συντήρησης του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος τύπου iR 2020 Canon με SN 910411B00192BA21KRP17491, που βρίσκεται εγκατεστημένο στον 4ο όροφο Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα.

 
Σύμβαση Συντήρησης CANON IR 2022 - Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384 / Δ΄, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας INTERSYS Α.Ε. με έδρα το Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, θέση Ντοροβάτεζα ΒΙ.ΠΑ Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 193 46, τηλ. 210 9554000, Α.Φ.Μ. 094091151, Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, που νόμιμα εκπροσωπείται (σύμφωνα με το πρακτικό Νο 2014, της συνεδρίασης της 8ης Σεπτεμβρίου 2014 του ΔΣ της εταιρείας, περί εξουσιοδότησης για υπογραφή σύμβασης), από τον κ. ΠΕΤΡΟ ΜΑΡΚΕΤΟ του Χαράλαμπου, Προϊστάμενο εξυπηρέτησης πελατών, με Α.Δ.Τ. ** ******/**-*-****, του *΄ *.*. *******, και αφορά την ανάθεση από το Ε.Τ.Α.Α. στην εταιρεία INTERSYS Α.Ε. της ετήσιας συντήρησης του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος τύπου iR 2022 Canon με SN 912114B00292AA21MWT13058, που βρίσκεται εγκατεστημένο στον 2ο όροφο Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα.

 
Σύμβαση Συντήρησης CANON IR 3245 - Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384 / Δ΄, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας INTERSYS Α.Ε. με έδρα το Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, θέση Ντοροβάτεζα ΒΙ.ΠΑ Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 193 46, τηλ. 210 9554000, Α.Φ.Μ. 094091151, Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, που νόμιμα εκπροσωπείται (σύμφωνα με το πρακτικό Νο 2014, της συνεδρίασης της 8ης Σεπτεμβρίου 2014 του ΔΣ της εταιρείας, περί εξουσιοδότησης για υπογραφή σύμβασης), από τον κ. ΠΕΤΡΟ ΜΑΡΚΕΤΟ του Χαράλαμπου, Προϊστάμενο εξυπηρέτησης πελατών, με Α.Δ.Τ. **/ ******/**-*-****, του *΄ *.*. *******, και αφορά την ανάθεση από το Ε.Τ.Α.Α. στην εταιρεία INTERSYS Α.Ε. της ετήσιας συντήρησης του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος τύπου iR 3245 Canon μεSN 912534Β00692ΑΑ21DHL00266, που βρίσκεται εγκατεστημένο στον 5ο όροφο Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα.

 
Σύμβαση Συντήρησης CANON IR 5570 - Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384 / Δ΄, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας INTERSYS Α.Ε. με έδρα το Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, θέση Ντοροβάτεζα ΒΙ.ΠΑ Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 193 46, τηλ. 210 9554000, Α.Φ.Μ. 094091151, Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, που νόμιμα εκπροσωπείται (σύμφωνα με το πρακτικό Νο 2014, της συνεδρίασης της 8ης Σεπτεμβρίου 2014 του ΔΣ της εταιρείας, περί εξουσιοδότησης για υπογραφή σύμβασης), από τον κ. ΠΕΤΡΟ ΜΑΡΚΕΤΟ του Χαράλαμπου, Προϊστάμενο εξυπηρέτησης πελατών, με Α.Δ.Τ. ** ******/**-*-****, του *΄ *.*. *******, και αφορά την ανάθεση από το Ε.Τ.Α.Α. στην εταιρεία INTERSYS Α.Ε. της ετήσιας συντήρησης του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος τύπου iR 5570 Canon μεSN 910036Β00492ΑΑ21CLG03038, που βρίσκεται εγκατεστημένο στον 3ο όροφο Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα.

 
Σύμβαση Συντήρησης CANON L380 - Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384 / Δ΄, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας INTERSYS Α.Ε. με έδρα το Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, θέση Ντοροβάτεζα ΒΙ.ΠΑ Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 193 46, τηλ. 210 9554000, Α.Φ.Μ. 094091151, Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, που νόμιμα εκπροσωπείται (σύμφωνα με το πρακτικό Νο 2014, της συνεδρίασης της 8ης Σεπτεμβρίου 2014 του ΔΣ της εταιρείας, περί εξουσιοδότησης για υπογραφή σύμβασης), από τον κ. ΠΕΤΡΟ ΜΑΡΚΕΤΟ του Χαράλαμπου, Προϊστάμενο εξυπηρέτησης πελατών, με Α.Δ.Τ. ** *******/**-*-****, του *΄ *.*. *******, και αφορά την ανάθεση από το Ε.Τ.Α.Α. στην εταιρεία INTERSYS Α.Ε. της ετήσιας συντήρησης του τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος τύπου Canon L 380 με SN 919400A01892AA21 JLF11086, που βρίσκεται εγκατεστημένο στον 1ο όροφο Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα.

 
 
Συμβάσεις Εκτυπώσεων Ελαχιστοποίηση
Σύμβαση Εκτύπωσης Γραμματίων ΣΤ΄ - Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Στην Αθήνα, σήμερα, την 02/12/2014, μεταξύ:

1) Αφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ 22, με Α.Φ.Μ. 998146384, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σελλιανάκη Αντώνη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης»),
&
2) Αφετέρου της εταιρείας «Π. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», (Υπηρεσίες Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αρχείων – Εμφακελώσεις - Εκτυπώσεις), που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Τυμφρηστού 4 Αχαρναί , Τ.Κ. 13 678, με Α.Φ.Μ. 800346480, αρμόδια Δ.Ο.Υ: Αχαρνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δημήτριο Γιαννακίδη, κάτοικο ******* επί της οδού ******** ******** **, με ΑΦΜ: *********, ΔΟΥ: ******* και Α.Δ.Τ. ** ******, που εκδόθηκε από το Α.Τ. ******* (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
 
 Εκτύπωση  
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων