Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Πληροφορίες του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. » Το Ταμείο Μας » Συμβάσεις του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. » Συμβάσεις έτους 2012
Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018
Μισθωτήρια Συμβόλαια Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
Τροποποίηση μισθωτηρίου ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα 9/7/2012 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι :
1) το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» (ΕΤΑΑ) ως καθολικός διάδοχος του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» (Ν.3655/2008 άρθρα 25 και 38) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού κ. Ζαφειρόπουλο Αργύριο, αποκαλούμενο στο εξής «εκμισθωτής» του με αριθμό Νο 10 διαμερίσματος του Γ’ορόφου της στην Αθήνα και στην οδό Μαυρομματαίων 17 πολυκατοικίας, ιδιοκτησίας του και
2) η Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ» (ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ) που εδρεύει στην Αθήνα κι εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτής κ. Μούζιο Παναγιώτη αποκαλούμενη στο εξής «μισθωτής» του πιο πάνω διαμερίσματος συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής:

 
Μισθωτήριο συμβόλαιο Γραφείου Μυτιλήνης

Στην Αθήνα σήμερα 29/6/2012, οι υπογεγραμμένοι, αφ ενός: α) oκ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ  του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, κάτοικος *********, επί της οδού **** ****** **, Τ.Κ. ** ***, τηλ. **********,  με αρ. δελτίου ταυτότητας ** ****** και ΑΦΜ ********* - Δ.Ο.Υ. ********* και β) η κ. ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΩΔΩΝΑΚΗ του Αλεξάνδρου, κάτοικος *********, επί της οδού ***** ****** **, Τ.Κ. ** ***, με αρ. δελτίου ταυτότητας ** ****** και ΑΦΜ ********* - Δ.Ο.Υ. ********* και αφετέρου ο κ. ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, κάτοικος Αθηνών, ο οποίος ενεργεί εν προκειμένω με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του εδρεύοντος στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.),  Α.Φ.Μ. 998146384 / ΙΑ΄ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

 
Τροποποίηση μισθωτηρίου B. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα 6/6/2012, οισυμβαλλόμενοι:αφ’ ενός μεν το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων» (Ε.Τ.Α.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα ( Μάρνη 22 ), με ΑΦΜ 998146384 – Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ Αθήνας, ως καθολικός διάδοχος, δυνάμει των άρθρων 25 & 38 του Ν. 3655/08, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» ( Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), το οποίο – Ε.Τ.Α.Α. - νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, με την ιδιότητα του ως Προέδρου του Δ.Σ. αυτού, αποκαλούμενος εφεξής «εκμισθωτής» του διαμερίσματος με αριθμό 3 του Ισογείου ή Ι2(σύμφωνα με πρόσφατη αποτύπωση των ακινήτων του Ταμείου), της πολυκατοικίας επί της οδού Μαυρομματαίων 17 του Δήμου  Αθηναίων, ιδιοκτησίας του Ταμείου και αφετέρου ηκ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ του Αποστόλου και της Ελένης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, με ΑΦΜ : ********* - Δ.Ο.Υ. **΄ ******, αποκαλούμενη «μισθώτρια» του πιο πάνω ακινήτου, συμφώνησαν από κοινού και συναποδέχτηκαν τα εξής:

 
Τροποποίηση μισθωτηρίου E. ΣΠΑΝΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα 11/6/2012 , οισυμβαλλόμενοι:αφ’ ενός μεν το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων» (Ε.Τ.Α.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα ( Μάρνη 22 ), με ΑΦΜ 998146384 – Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ Αθήνας, ως καθολικός διάδοχος, δυνάμει των άρθρων 25 & 38 του Ν. 3655/08, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» ( Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), το οποίο – Ε.Τ.Α.Α. - νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, με την ιδιότητα του ως Προέδρου του Δ.Σ. αυτού, αποκαλούμενο εφεξής «εκμισθωτής» του οικοπέδου επί της οδού Ναυαρχου Νικοδήμου 3-5 και Λαμάχου 9, του Δήμου  Αθηναίων, ιδιοκτησίας του Ταμείου, για χρήση υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων και αφετέρου ο κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ του Παναγιώτη, κάτοικος ******* επί της οδού ********** *** – *.*. *** **, με ΑΦΜ ********* - Δ.Ο.Υ. *΄ *******, αποκαλούμενος «μισθωτής» του πιο πάνω ακινήτου, συμφώνησαν από κοινού και συναποδέχτηκαν τα εξής:

 
Παράταση μισθωτηρίου γραφείου Ρεθύμνου

Στην Αθήνα σήμερα 14/6/2012, οισυμβαλλόμενοι:αφ’ ενός μεν οκ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Εμμανουήλ, κάτοικος*******, Δήμου  ********, Νομού ********, με ΑΦΜ: ********* - Δ.Ο.Υ. ********,  αποκαλούμενος εκμισθωτής του ακινήτου επί της οδού ΧΟΡΤΑΤΖΗ 47 Τ.Κ. 74 100,  στο Δήμο Ρεθύμνου ( διαμέρισμα 2ου ορόφου) και αφετέρου το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα πασχολουμένων» (Ε.Τ.Α.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα ( Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 ), με ΑΦΜ : 998146384 - ΙΑ΄ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ,, ως καθολικός διάδοχος, δυνάμει των άρθρων 25 & 38 του Ν. 3655/08, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» ( Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), το οποίο – Ε.Τ.Α.Α. - νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, με την ιδιότητα του ως Προέδρου του Δ.Σ. αυτού, αποκαλούμενος εφεξής μισθωτής του πιο πάνω ακινήτου, συμφώνησαν από κοινού και συναποδέχτηκαν τα εξής:

 
Παράταση μισθωτηρίου γραφείου Κομοτηνής

Στην Αθήνα σήμερα 18/6/2012, οισυμβαλλόμενοι:αφ’ ενός μεν οκ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, κάτοικος********** *******, επί της οδού *. ********* **  -Τ.Κ. *** **, με  ΑΦΜ: ********* - Δ.Ο.Υ. **********,  αποκαλούμενος εκμισθωτής του ακινήτου επί της οδού Θησέως και Μπακάλμπαση 1 στο Δήμο Κομοτηνής, Τ.Κ. 69 100 (Γραφείο Γ΄ ορόφου ) και αφετέρου το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων» (Ε.Τ.Α.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα ( Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 ), με ΑΦΜ : 998146384 - ΙΑ΄ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ,, ως καθολικός διάδοχος, δυνάμει των άρθρων 25 & 38 του Ν. 3655/08, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» ( Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), το οποίο – Ε.Τ.Α.Α. - νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, με την ιδιότητα του ως Προέδρου του Δ.Σ. αυτού, αποκαλούμενος εφεξής μισθωτής του πιο πάνω ακινήτου, συμφώνησαν από κοινού και συναποδέχτηκαν τα εξής:

 
Τροποποίηση μισθωτηρίου Β.ΔΑΜΗΛΑΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα 28/5/2012 , οισυμβαλλόμενοι:αφ’ ενός μεν το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων» (Ε.Τ.Α.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα ( Μάρνη 22 ), με ΑΦΜ 998146384 – Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ Αθήνας, ως καθολικός διάδοχος, δυνάμει των άρθρων 25 & 38 του Ν. 3655/08, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» ( Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), το οποίο – Ε.Τ.Α.Α. - νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, με την ιδιότητα του ως Προέδρου του Δ.Σ. αυτού, αποκαλούμενο εφεξής «εκμισθωτής» του διαμερίσματος με αριθμό 17 του ΣΤ΄ ορόφου ή ΣΤ1 (σύμφωνα με πρόσφατη αποτύπωση των ακινήτων του Ταμείου), της πολυκατοικίας επί της οδού Μαυρομματαίων 17 του Δήμου  Αθηναίων, ιδιοκτησίας του Ταμείου και αφετέρου οκ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ, κάτοικος ******, επί της οδού ************* **, ***********, με ΑΦΜ: ********* - **΄ ΔΟ.Υ. ******, αποκαλούμενος «μισθωτής» του πιο πάνω ακινήτου, συμφώνησαν από κοινού και συναποδέχτηκαν τα εξής:

 
Τροποποίηση μισθωτηρίου Β.ΤΟΠΟΥΡΗΣ ΣΤΑΘΜ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΕΤΕ

Στην Αθήνα σήμερα 4/5/2012 , οισυμβαλλόμενοι:αφ’ ενός μεν το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων» (Ε.Τ.Α.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα ( Μάρνη 22 ), με ΑΦΜ 998146384 – Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ Αθήνας, ως καθολικός διάδοχος, δυνάμει των άρθρων 25 & 38 του Ν. 3655/08, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» ( Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), το οποίο – Ε.Τ.Α.Α. - νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, με την ιδιότητα του ως Προέδρου του Δ.Σ. αυτού, αποκαλούμενο εφεξής «εκμισθωτής» του Σταθμού Αυτοκινήτων,  επί της οδού Ομήρου 12, του Δήμου  Αθηναίων, ιδιοκτησίας του Ταμείου και αφετέρου η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Β. ΤΟΠΟΥΡΗΣ ΣΤΑΘΜ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΕΤΕ», που εδρεύει στην *****, οδός ****** **, έχει ΑΦΜ ********* - Δ.Ο.Υ. **** ****** και εκπροσωπείται νόμιμα και δεσμεύεται από τον κ. Βασίλειο Τοπούρη, αποκαλούμενη «μισθώτρια» του πιο πάνω ακινήτου, συμφώνησαν από κοινού και συναποδέχτηκαν τα εξής:

 
Τροποποίηση μισθωτηρίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΣΑΡΡΑ

Στην Αθήνα σήμερα 4/5/2012 , οισυμβαλλόμενοι:αφ’ ενός μεν το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων» (Ε.Τ.Α.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα ( Μάρνη 22 ), με ΑΦΜ 998146384 – Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ Αθήνας, ως καθολικός διάδοχος, δυνάμει των άρθρων 25 & 38 του Ν. 3655/08, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» ( Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), το οποίο – Ε.Τ.Α.Α. - νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, με την ιδιότητα του ως Προέδρου του Δ.Σ. αυτού, αποκαλούμενο εφεξής «εκμισθωτής» του Ισογείου Καταστήματος Νο 1, ή  Κατάστημα Ισογείου Κ1 (σύμφωνα με πρόσφατη αποτύπωση των ακινήτων του Ταμείου), της πολυκατοικίας επί της οδού Εμπεδοκλέους 118, του Δήμου  Βύρωνα, ιδιοκτησίας του Ταμείου και αφετέρου:   η  κ. ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΡΑ, με ΑΦΜ: ********* - ΔΟ.Υ. ****** και ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΑΣ,  κάτοικος Βύρωνα, επί της οδού ******** *, με ΑΦΜ: ********* - ΔΟ.Υ. ******, αποκαλούμενοι «μισθωτές» του πιο πάνω ακινήτου, συμφώνησαν από κοινού και συναποδέχτηκαν τα εξής:

 
 
Συμβάσεις Συντήρησης Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
Σύμβαση Συντήρησης καταμετρητικής μηχανής από Χ. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΒΕΕ

Στην Αθήνα σήμερα 12-11-2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων : αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Αργύριο Ζαφειρόπουλο, , που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της ΑΒΕΕ που έχει έδρα στην Αθήνα, ****** *  ******* Τ.Κ. ***** , τηλ. **********, με την επωνυμία Χ. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΒΕΕ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ), νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΘΕΟΔΟΣΗ , Πρόεδρο και εντεταλμένο σύμβουλο της εταιρείας, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συντήρησης CANON L380

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384 / ΙΑ΄, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας INTERSYS Α.Ε. με έδρα το ********** ********* *******, θέση *********** **.** **********, Τ.Κ. *** **, τηλ. **********, Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. **** ******, που νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Νικόλαο Παπανδρέου, Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείαςκαι αφορά την ανάθεση από το Ε.Τ.Α.Α. στην εταιρεία INTERSYS Α.Ε. της ετήσιας συντήρησης του τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος τύπουCanon L 380 με SN 919400A01892AA21 JLF11086, που βρίσκεται εγκατεστημένο στον 1ο όροφο Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα.

 
Σύμβαση Συντήρησης CANON 5570

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384 / ΙΑ΄, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ.ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟπου σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας INTERSYS Α.Ε. με έδρα το ********** ********* *******, θέση *********** **.** **********, Τ.Κ. *** **, τηλ. **********, Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. **** ******, που νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Νικόλαο Παπανδρέου, Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείαςκαι αφορά την ανάθεση από το Ε.Τ.Α.Α. στην εταιρεία INTERSYS Α.Ε. της ετήσιας συντήρησης του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος τύπουiR 5570 Canon με SN 910036Β00492ΑΑ21CLG03038, που βρίσκεται εγκατεστημένο στον 3ο όροφο Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα.

 
Σύμβαση Συντήρησης CANON IR 2520 Γραφείου Περιστερίου

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384 / ΙΑ΄, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείαςINTERSYS Α.Ε. με έδρα το ********** ********* *******, θέση *********** **.** ***********, Τ.Κ. *** **, τηλ. *** *******, Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ******** **********, που νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Νικόλαο Παπανδρέου, Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείαςκαι αφορά την ανάθεση από το Ε.Τ.Α.Α. στην εταιρεία INTERSYS Α.Ε. της ετήσιας συντήρησης του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος τύπουiR 2520 Canon με 48829, που βρίσκεται εγκατεστημένο στο Γραφείο των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. στο Περιστέρι Αττικής, επί της οδού Θηβών 215 και Ευκλείδη.

 
Συμβαση Ετησιας Συντηρησης Φωτοαντιγραφικώ Μηχανηματων Τυπου MINOLTA DI 2510

Στην Αθήνα σήμερα 28 Μαΐου 2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της KONICA MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. *********** *, Τ.Κ. *** ** ***********- ******* , τηλ. **********, Α.Φ.Μ. *********,  Δ.Ο.Υ. **** ******, που νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω.

 
Συμβαση Ετησιας Συντηρησης Φωτοαντιγραφικου Μηχανηματος Τυπου REX ROTARY ΜΡ 2000

Η πρώτη συμβαλλόμενη LANCOP ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕ,  με τη παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με:

α) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 3619/13-01-2012, Α.Δ.Α. ΒΟΖΚΟΡΕ1-ΤΡΡ , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε. Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ - Κ.Α.Ε. 0887.000 – οικ. Έτος 2012, για τη δαπάνη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» , που καταχωρήθηκε με α/α 78/12-01-2012, στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
β) την 389/17-2-2012  Α.Δ.Α: ΒΟΖ8ΟΡΕ1-64Β, απόφαση έγκρισης δαπάνης του Α΄ Αντιπροέδρου του Ε.Τ.Α.Α. και Προέδρου της Δ.Ε. των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. κ. Ιωάννη Γαμβρίλη (Υ.Α. αριθμ. Φ10060/7075/394/30-3-09 ΦΕΚ 672/13-4-09 τ.Β΄),

 
Συμβαση Ετησιας Συντηρησης Φωτοαντιγραφικου Μηχανηματος Τυπου REX ROTARY SN 5618

Η πρώτη συμβαλλόμενη LANCOP ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕ, με τη παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με: 

α) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 3619/13-01-2012, Α.Δ.Α. ΒΟΖΚΟΡΕ1-ΤΡΡ , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε. Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ - Κ.Α.Ε. 0887.000 – οικ. Έτος 2012, για τη δαπάνη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» , που καταχωρήθηκε με α/α 78/12-01-2012, στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε.
 
Σύμβαση Συντήρησης CANON L380

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384 / ΙΑ΄, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας INTERSYS Α.Ε. με έδρα το ********** ********* *******, θέση *********** **.** **********, Τ.Κ. *** **, τηλ. *** *******, Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. **** ******, που νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Νικόλαο Παπανδρέου, Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείαςκαι αφορά την ανάθεση από το Ε.Τ.Α.Α. στην εταιρεία INTERSYS Α.Ε. της ετήσιας συντήρησης του τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος τύπουCanon L 380 μεSN 919400A01892AA21 JLF11086, που βρίσκεται εγκατεστημένο στον 1ο όροφο Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα.

 
Σύμβαση Συντήρησης CANON IR 2020

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384 / ΙΑ΄, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας  INTERSYS Α.Ε. με έδρα το ********** ********* *******, θέση *********** **.** ***********, Τ.Κ. *** **, τηλ. *** *******, Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ******** **********, που νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Νικόλαο Παπανδρέου, Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείαςκαι αφορά την ανάθεση από το Ε.Τ.Α.Α. στην εταιρεία INTERSYS Α.Ε. της ετήσιας συντήρησης του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος τύπουiR 2020 Canon με SN 910411B00192BA21KRP17491, που βρίσκεται εγκατεστημένο στον 4ο όροφο Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα.

 
Σύμβαση Συντήρησης CANON IR 2022

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384 / ΙΑ΄, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας INTERSYS Α.Ε. με έδρα το ********** ********* *******, θέση *********** **.** ***********, Τ.Κ. *** **, τηλ. *** *******, Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ******** **********, που νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Νικόλαο Παπανδρέου, Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείαςκαι αφορά την ανάθεση από το Ε.Τ.Α.Α. στην εταιρεία INTERSYS Α.Ε. της ετήσιας συντήρησης του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος τύπουiR 2022 Canon μεSN 912114B00292AA21MWT13058, που βρίσκεται εγκατεστημένο στον 2ο όροφο Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα.

 
Σύμβαση τεχνικής εξυπηρέτησης και υποστήρηξης (ΕΠΙΠΕΔΟ Π) Νο. 95/142

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384 / ΙΑ΄, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα ΕΠΕ με έδρα στην Αθήνα επί της οδού ********** **-** , Τ.Κ. *** **,  τηλ. **********, Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ***΄ ******, που νόμιμα εκπροσωπείται από τους  κ. κ. Μ. Παναγιωτοπούλου και Μ. Γιαννούλη, Δ/ντρια Πωλήσεων και Προϊστάμενο Οικ. Υπηρεσιών αντίστοιχα  της εταιρείαςκαι αφορά την ανάθεση από το Ε.Τ.Α.Α. στην εταιρεία  ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα ΕΠΕ, της ετήσιας συντήρησης των μηχανών, που λεπτομερώς περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας και οι οποίες είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Κεντρική Υπηρεσία των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα και στο Παράρτημα Αγ. Παρασκευής, επί της οδού Ελπίδος 10.

 
Σύμβαση Συντήρησης CANON IR 3245

Η παρούσα συνάπτεται μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384 / ΙΑ΄, Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του  και αφ’ ετέρου της εταιρείας INTERSYS Α.Ε. με έδρα το ********** ********* *******, θέση *********** **.** ***********, Τ.Κ. *** **, τηλ. *** *******, Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ******** **********, που νόμιμα εκπροσωπείται από τον  κ. Νικόλαο Παπανδρέου, Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείαςκαι αφορά την ανάθεση από το Ε.Τ.Α.Α. στην εταιρεία INTERSYS Α.Ε. της ετήσιας συντήρησης του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος τύπουiR 3245 Canon με SN 912534Β00692ΑΑ21DHL00266, που βρίσκεται εγκατεστημένο στον 5ο όροφο Κεντρικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα.

 
 
Συμβάσεις Φύλαξης Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
Σύμβαση ετήσιας φύλαξης της κεντρικής υπηρεσίας και του γραφείου Αγ.Παρασκευής περιόδου 2012-2013 - Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Στην Αθήνα σήμερα 6/11/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της Εταιρείας MEGASPRINTGUARD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΦΜ *********Δ.Ο.Υ. ******* )  *. ********** ** *********, Τ.Κ. *** **, τηλ.*** *******, που νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΣΤΑΥΡΟ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, κάτοικο ************ *******, επί της οδού ***** **, Τ.Κ. ***** κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό * ******/ **-**-** / Α.Τ. ************, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω.

 
Σύμβαση Φύλαξης Κεντρικού-Αγ.Παρασκ & Θεσ/νικης απο 1-10-12 έως 31-10-12 με την MEGA SPRINT GUARD

Στην Αθήνα σήμερα 8-10-2012, μεταξύ  των πιο κάτω συμβαλλομένων : Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μάρνη 22 – Τ.Κ. 103 33, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384 - Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της Εταιρείας MEGASPRINTGUARD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. με έδρα στο *ο ***. ******* – ***** - Τ.Κ. *****, της περιοχής ******* *********** έχει ΑΦΜ ********* - Δ.Ο.Υ. *******, τηλ.********** και νόμιμα εκπροσωπείται από την κ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΑΧΤΑΡΙΔΟΥ, κάτοικο ******* *********** * ***. ******* – ***** - Τ.Κ. *****, κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ** ********-**-** -  Α.Τ. *******, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω.

 
Σύμβαση Φύλαξης Κεντρικού-Αγ.Παρασκ & Θεσ/νικης απο 1-7-2012 έως 30-9-2012 με την MEGA SPRINT GUARD

Στην Αθήνα σήμερα 23/7/2012, μεταξύ  των πιο κάτω συμβαλλομένων : Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μάρνη 22 – Τ.Κ. 103 33, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384 - Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της Εταιρείας MEGASPRINTGUARD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. με έδρα στο ****. ******* – ***** - Τ.Κ. *****, της περιοχής ******* ************* έχει ΑΦΜ ********* - Δ.Ο.Υ. *******, τηλ.********** και νόμιμα εκπροσωπείται από την κ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΑΧΤΑΡΙΔΟΥ, κάτοικο ******* ************ *ο ***. ******* – ***** - Τ.Κ. *****, κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ** ******/*-*-** -  Α.Τ. *******, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω.

 
Σύμβαση Φύλαξης Κεντρικού και Αγ. Παρασκευής απο 1-5-2012 έως 30-6-2012 με την MEGA SPRINT GUARD

Στην Αθήνα σήμερα 15/5/2012, μεταξύ  των πιο κάτω συμβαλλομένων : Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μάρνη 22 – Τ.Κ. 103 33, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384 - Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της Εταιρείας MEGASPRINTGUARD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. με έδρα στο *ο ***. ******* – ***** - Τ.Κ. *****, της περιοχής ******* ************* έχει ΑΦΜ ********* - Δ.Ο.Υ. *******, τηλ.********** και νόμιμα εκπροσωπείται από την κ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΑΧΤΑΡΙΔΟΥ, κάτοικο *******  ************ *ο ***. ******* – ***** - Τ.Κ. *****, κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ** ******/*-*-** -  Α.Τ. *******, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω.

 
 
Συμβάσεις Καθαρισμού Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Βόλου

Στην Αθήνα σήμερα 12/11/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου του κ. ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (συνεργείο καθαρισμού), **. ********* ** - *. ***** -   *****, τηλ.**********, ΑΦΜ. *********,   Δ.Ο.Υ.   *. ****** *********,  και καλείται από δω και πέρα «ανάδοχος» ή «Εργολάβος», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Πάτρας

Στην Αθήνα σήμερα 1/11/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΜΒΡΙΛΗ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Α΄ Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της DRAGOMIROVGEORGI ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (καθαρισμοί κτιρίων), ***** ******** **   ***** - Τ.Κ. ***** - τηλ. ********** - Α.Φ.Μ. *********  Δ.Ο.Υ. *΄ ****** , εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. DRAGOMIROVGEORGI και καλείται από δω και πέρα «ανάδοχος» ή «Εργολάβος», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Καβάλας

Στην Αθήνα σήμερα 25-9-2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της κ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΣΕΛΕΜΠΗ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ), ************* *  ***** τηλ.**********,ΑΦΜ. *********,   Δ.Ο.Υ.   ******,  και καλείται από δω και πέρα «ανάδοχος» ή «Εργολάβος», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Σύρου

Στην Αθήνα σήμερα 25/9/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της κ. ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΠΑΤΖΑΚΗ ( Συνεργείο Καθαρισμού Κτιρίων),  ********* **** ** ********* *****, Τ.Κ. ** ***, τηλ. **********, **********, Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ***** και καλείται από δω και πέρα «ανάδοχος» ή «Εργολάβος», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Σερρών

Στην Αθήνα σήμερα 15/10/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου του κ. Γεωργίου Λιούσα (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ), που έχει έδρα στο *** ***** ****** , T.K. ** ***, τηλ. **********,   **********, με Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. *΄ ****** και καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος » ή « Εργολάβος », συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Ηρακλείου

Στην Αθήνα σήμερα 28/9/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου  του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της κ. ΣΤΕΛΛΑΣ ΝΙΚ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - REFLEXION), ******* ** ******** ******, τηλ. **********, Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ********* και καλείται από δω και πέρα «ανάδοχος» ή «Εργολάβος», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Άμφισσας

Στην Αθήνα σήμερα 25-9-2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της  κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ( Shinelike a star ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ), που έχει έδρα στην ******** επί της οδού ********* **, Τ.Κ. ** ***, τηλ. **********, με Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ******** και καλείται από δω και πέρα «ανάδοχος» ή « Εργολάβος », συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Αγρινίου

Στην Αθήνα σήμερα 28/9/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΝΤΖΑΙΜΕΡΗ ( ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ), που έχει έδρα στο ******* επί της οδού ****** *, Τ.Κ. ** ****, τηλ. **********, με Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ******** και καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος » ή « Εργολάβος », συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Λιβαδειάς

Στην Αθήνα σήμερα 18 – 9 - 2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ), που έχει έδρα στη ********, επί της οδού ********  *. ******** **, Τ.Κ. ** ***, τηλ., **********, ********** , με Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ********* και καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος » ή « Εργολάβος », συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Κοζάνης

Στην Αθήνα σήμερα 1/8/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της ΤΡΕΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ), ****** *, ******, T.K. *****, τηλ. **********, Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. *******, που νόμιμα εκπροσωπείται από τον Αθανάσιο Τρέμη, και καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος » ή «Εργολάβος», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Χανίων

Στην Αθήνα σήμερα 14/7/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. και αφ’ ετέρου της ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ MON. Ε.Π.Ε. (ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ), που έχει έδρα στα *****, επί της οδού ********** **, Τ.Κ. ** ***, τηλ. **********, με Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ******, εκπροσωπούμενης νόμιμα από τον ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΣΤΕΦΑΝΟ  και καλούμενης από δω και πέρα « ανάδοχος » ή « Εργολάβος », συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Αρτας

Στην Αθήνα σήμερα 14/7/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου του κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ε. ΒΑΣΣΟΥ ( ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ), που έχει έδρα στην **** επί της οδού ********** **, Τ.Κ. ** ***, τηλ. **********, με Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ***** και καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος » ή « Εργολάβος », συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Λαμίας

Στην Αθήνα σήμερα 25/6/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της  κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ– “MASTERCLEAN”  (Συνεργείο Καθαρισμού), ******* ***  - Τ.Κ. ** ***,  *****, τηλ. **********, ΑΦΜ. *********,   Δ.Ο.Υ.   ******  και καλείται από δω και πέρα «ανάδοχος» ή «Εργολάβος», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Θεσσαλονίκης

Στην Αθήνα σήμερα 6/6/12, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου του κ. ΤΣΙΟΥΚΑ ΑΛΕΞ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  « Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ», που έχει έδρα στον  ****** *********** επί της οδού ******* *, τηλ. **********, με Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. *********** και καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος » ή « Εργολάβος », συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Γραφείου Αλεξανδρούπολης

Στην Αθήνα σήμερα 8/6/12, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου του κ. ΧΛΩΡΙΔΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ  ( ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ), που έχει έδρα στην *********** επί της οδού ************* **, Τ.Κ. ** ***, τηλ. **********, με Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ***************  και καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος » ή « Εργολάβος », συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Κεντρικού

Στην Αθήνα σήμερα 21/6/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας με την επωνυμία Σιώνης Δημήτριος και ΣΙΑ Ε.Ε.Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων, ****** **, *****, Τ.Κ. *** **, τηλ: *** **** *** - fax: *** **** ***,με Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ******, νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΙΩΝΗ και καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος » ή « Εργολάβος », συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Σπάρτης

Στην Αθήνα σήμερα 28/5/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της  κ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ (Καθαρισμός Δημόσιων και Ιδιωτικών Κτιρίων), ********** *** - Τ.Κ. ** ***,  ******, τηλ. **********, ΑΦΜ. *********,   Δ.Ο.Υ.   *******   και καλείται από δω και πέρα «ανάδοχος» ή «Εργολάβος», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:
 Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Αγ. Παρασκευής

Στην Αθήνα σήμερα 15/5/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΣΟΡΟΥ“Always Clean” (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ), ************* ***, ********, T.K. *** **, τηλ. **********, Α.Φ.Μ. ********* Δ.Ο.Υ. *΄ ******* και καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος » ή «Εργολάβος», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:
 Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Λάρισας

Στην Αθήνα σήμερα 16/5/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ( ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ «Ο ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ»), που έχει έδρα στη  Λάρισα επί της οδού *********** **, Τ.Κ. *****, τηλ. **********, με Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ******* και καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος » ή « Εργολάβος », συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:
 Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Καρδίτσας

Στην Αθήνα σήμερα 29/5/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου του κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΙΟΥΤΑ ( ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ “FASINA” ), που έχει έδρα στην ******** επί της οδού ************* ***,                 Τ.Κ. ** ***, τηλ. **********, με Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ******** και καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος » ή « Εργολάβος », συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:
 Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Ρεθύμνου

Στην Αθήνα σήμερα 17/5/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της Γ. ΚΑΖΙΛΑΣ – Ε. ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ Ο.Ε. HOMESERVICE & MANAGEMENT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, *. ********** ** *******, T.K. ** ***, τηλ. **********, Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ********, που νόμιμα εκπροσωπείται από τον Γ. Καζίλα, και καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος » ή «Εργολάβος», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:
 Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Καλαμάτας

Στην Αθήνα σήμερα 28/5/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑΣ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ( ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ), ********* **, ********, Τ.Κ. ** ***, τηλ. ***********, Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ********* και καλείται από δω και πέρα «ανάδοχος» ή «Εργολάβος», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:  
Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Ιωαννίνων

Στην Αθήνα σήμερα 15/5/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της ΠΡΟ.ΣΥ.ΚΑ – ΚΑΤΣΟΣ Ε.Π.Ε. (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ), που έχει έδρα στα ********, επί της οδού **** ********** **, Τ.Κ. *****, τηλ. **********, με Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. *΄ *********, εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΤΣΟ και θα καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος » ή « Εργολάβος », συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω: 

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Πύργου

Στην Αθήνα σήμερα 15/5/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της Αφοι ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ), **ο ***. ****** – ********* ********** ******, τηλ. **********, Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ****** ,που νόμιμα εκπροσωπείται από τον Σπυρίδωνα Παπαδιαμαντόπουλο και καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος » ή « Εργολάβος », συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω: Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :

 
Σύμβαση Συνεργείου Καθαρισμού Πάτρας

Στην Αθήνα σήμερα 7/11/2011, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου του κ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ (καθαρισμοί κτιρίων), ******** *** ***** - Τ.Κ. ***** - τηλ. **** ****** - Α.Φ.Μ. ********* Δ.Ο.Υ. *΄ ****** και καλείται από δω και πέρα «ανάδοχος» ή «Εργολάβος», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Συνεγείου Καθαρισμού Βόλου

Στην Αθήνα σήμερα 15/11/2011, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΖΕΡΜΠΙΝΗ (συνεργείο καθαρισμού), ********** * *****, τηλ.**********, ΑΦΜ. *********,   Δ.Ο.Υ.   *. ****** *********,  και καλείται από δω και πέρα «ανάδοχος» ή «Εργολάβος», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω: 

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :

 
Σύμβαση Συνεργείου Δράμας

Στην Αθήνα σήμερα 14/12/2011, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της  κ. ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ), ****** * ***** τηλ.**********,ΑΦΜ. *********,   Δ.Ο.Υ.   ******,  και καλείται από δω και πέρα «ανάδοχος» ή «Εργολάβος», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :
 
Σύμβαση Καθαρισμού Γραφείου Πειραιά

Στην Αθήνα σήμερα 24/2/2012 μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΣΟΡΟΥ“Always Clean” (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ), ************* ***, ********, T.K. *** **, τηλ. **********, Α.Φ.Μ. ********* Δ.Ο.Υ. *΄ ******* και καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος » ή «Εργολάβος», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:  Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :

 
Σύμβαση Καθαρισμού Γραφείου Πρέβεζας

Στην Αθήνα σήμερα 24/2/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου του κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ε. ΒΑΣΣΟΥ ( ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ), που έχει έδρα στην **** επί της οδού ********** **, Τ.Κ. ** ***, τηλ. **********, με Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. ***** και καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος » ή « Εργολάβος », συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω: Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :

 
Σύμβαση Καθαρισμού Γραφείου Περιστερίου

Στην Αθήνα σήμερα 3/4/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με Α.Φ.Μ. 998146384, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της  κ. JORGJIAXR. SPITZANI ( ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ), που έχει έδρα στην Αθήνα επί της οδού ****** ******* ** *******  , Τ.Κ. *** **, τηλ. **********, **********, με Α.Φ.Μ. *********, Δ.Ο.Υ. *΄ ****** και καλείται από δω και πέρα « ανάδοχος » ή « Εργολάβος », συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω: Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :

 
 
Συμβάσεις Εκτυπώσεων Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
Σύμβαση Εκτύπωσης Μηχανογραφικών Κ.Υ. απο INFORM Π. ΛΥΚΟΣ

Στην Αθήνα σήμερα 30/12/2011, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη ΙΑ΄ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ.  Αργύριο Ζαφειρόπουλο, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της Α.Ε. που έχει έδρα στο ****** *******, ** *** ****. ***** ********, Τ.Κ. *** **, τηλ. **********, με την επωνυμία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ κ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Α.Φ.Μ ********* ΔΟΥ ******* ************ νόμιμα εκπροσωπούμενης από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Λάγιο  και Ανάργυρο Θεοδοσίου, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω: Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια τους νομίμου εκπροσώπου κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :

 
Σύμβαση Εκτύπωσης Μηχανογραφικων Κ.Υ.Τμήματος Θεσσαλονικης απο INFORM Π. ΛΥΚΟΣ

Στην Αθήνα σήμερα 28/2/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη ΙΑ΄ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ.  Αργύριο Ζαφειρόπουλο, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της Α.Ε. που έχει έδρα στο ****** *******, *ο *** ****. ***** ********, Τ.Κ. *** **, τηλ. **********, με την επωνυμία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ κ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Α.Φ.Μ ********* ΔΟΥ ******* ************ νόμιμα εκπροσωπούμενης από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Λάγιο  και Ανάργυρο Θεοδοσίου, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω: Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια τους νομίμου εκπροσώπου κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :

 
 
Συμβάσεις Προμήθειας Ελαχιστοποίηση
Πατήστε [+] ή [-] για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το παράθυρο
Σύμβαση Προμήθειας Ειδών Φιλοξενίας των Μελών της ΔΕ

Στην Αθήνα σήμερα 1/8/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων : Αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) και νόμιμα εκπροσωπείται από τον  κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ , που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας   ΣΤΟΑ Α.Ε.  που έχει έδρα στην ***** επί της οδού ****** *, τηλ. **********, με Α.Φ.Μ. ********* – Δ.Ο.Υ. *.*.*.*.. ****** και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΟΚΟΛΑ, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
Σύμβαση Προμήθειας Αναλωσίμων ΗΥ απο Χαραλ. Παρ. Χατζηκωνσταντινου

Στην Αθήνα σήμερα 27/6/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη ΙΑ΄ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Αργύριο Ζαφειρόπουλο, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου του κ. ΧΑΡΑΛ. ΠΑΡ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  - ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ,  που έχει έδρα επί της οδού ************ **, Τ.Κ. *** **, *****, τηλ. **********, fax. **********  με Α.Φ.Μ. *********  - ΔΟΥ *΄ ******, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω.

 
Σύμβαση Προμήθειας Αναλωσίμων ΗΥ απο Εταιρεία Πλαίσιο

Στην Αθήνα σήμερα 27/6/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη ΙΑ΄ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Αργύριο Ζαφειρόπουλο, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. που έχει έδρα στη θέση ****** ******* *******, Τ.Κ. ***** τηλ. **********,  με Α.Φ.Μ. ********* - ΔΟΥ ******* ************, νόμιμα εκπροσωπούμενης από την κ. Ελένη Νάστου, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω.

 
Σύμβαση Προμήθειας Αναλωσίμων ΗΥ απο Γρηγ. Κ. Μαϊστρέλης

Στην Αθήνα σήμερα  27/6/2012, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), έχει  Α.Φ.Μ. 998146384, υπάγεται στη ΙΑ΄ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Αργύριο Ζαφειρόπουλο, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου του κ. ΓΡΗΓ. Κ. ΜΑΪΣΤΡΕΛΗ (ΜΑΪΣΤΡΕΛΗΣ- Officemarket) - ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ,  που έχει έδρα επί της οδού ***** **, Τ.Κ. *** **, *****, τηλ. *** **** ***, fax. *** **** ***  με Α.Φ.Μ. ********* - ΔΟΥ *΄ Αθηνών, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω.

 
Σύμβαση Προμήθειας Αναλωσίμων ΗΥ απο Εταιρεία Πλαίσιο

Στην Αθήνα σήμερα  18/11/2011, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με έδρα την Αθήνα επί της οδού Μάρνη 22, Τ.Κ. 10433, και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Αργύριο Ζαφειρόπουλο, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του και αφ’ ετέρου της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. που έχει έδρα στη θέση ****** ******* *******, Τ.Κ. ***** τηλ. ***-**-*****με Α.Φ.Μ. ********* - ΔΟΥ ******* ************, νόμιμα εκπροσωπούμενης από την κ. Ελένη Νάστου, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω. Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό και σύμφωνα με :

 
Σύμβαση Ετησιας Εκτυπωσης–Εμφακελωσης–Ταξινομησης & Μεταφορας ειδοποιητηριων στα ΕΛ.ΤΑ.

Στην Αθήνα σήμερα 29/12/2011, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ’ ενός του Ν.Π.Δ.Δ.που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μάρνη 22,  Τ.Κ. 104 33, με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)  και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. και αφ’ ετέρου τηςΑ.Ε. με την επωνυμίαFIRST DATA HELLAS Α.Ε. ΥΠΗΡ. ΕΠΕΞ. & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”, που έχει έδρα στον **. ******* *******, **ο ***. ******* **** ******-****** Τ.Κ. *** **, τηλ. **********,  με Α.Φ.Μ. ********* – Δ.Ο.Υ. ******* ************ και εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. Γεώργιο Τσούτσο  και Νεκτάριο – Περικλή Ρουσάκος,συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:

 
 
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων