Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Πληροφορίες του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. » Το Ταμείο Μας » Περιουσία του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018
Περιουσία του ΤΣΜΕΔΕ (Απρ 2016) Ελαχιστοποίηση

Στατιστικά στοιχεία που υποβάλλονται με βάση το άρθρο 41 του ν.2676/99

και το άρθρο 17 παρ.2 του ν.2954/01

 

Μήνας  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  έτος  2016

 

Ι) ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

 

Α) Λογαριασμός Ταμειακής Διαχείρισης

 

Πιστωτικό Ίδρυμα  ΕΤΕ υπόλοιπο 57.838.730,27

   (*ΤΥΜΕΔΕ(ΕΤΕ): 3.577.602,30€, *ΤΕΑΜΕΔΕ(ΕΤΕ): 2.546,87€)

          ΑΤΤΙΚΗΣ                 51.457.330,82(*ΤΥΜΕΔΕ(ΑΤΤΙΚΗΣ): 184.213,83€)

ΕΛΛΑΔΟΣ      581.718,54€

            (ΤΣΜΕΔΕ: 581.718,54€ -  *ΤΕΑΜΕΔΕ: 1.301,53€ - *ΤΥΜΕΔΕ: 846,11€)

                               

 

     Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών (I) :  109.877.779,63

 

                                                                                                         

II)ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 

(Σύνολο των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα ) .

1. Ακίνητα

(Σύνολο της ακίνητης περιουσίας )

                                         Αξία Κτήσεως        Αντικειμενική Αξία

Συνολική Αξία Ακινήτων:                                 43.070.655,47€

 

2. Μετοχές

 

α)Τραπεζών Δημόσιου Τομέα

α.α.Τίτλος    Τράπεζας

Αριθμ.Μετοχών

Α.Χ.Ε.

Αξία Κτήσεως

(ΕΥΡΩ)

Αξία σε Τρέχουςες

Τιμές (ΕΥΡΩ)

 

  1.ΕΛΛΑΔΟΣ

347.732

 

-

3.418.205,56

2.ΕΘΝΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

 

136.170

 

85.837.909,87

    35.404,20

 

 

                                                                      Σύνολο(α)   3.453.609,76

 

β)Λοιπών Πιστωτικών Ιδρυμάτων και άλλων  Ανωνύμων Εταιρειών

α.α.Τίτλος

Πιστωτικού

Ιδρύματος

Και Α.Ε.

Αριθμός Μετοχών

Α.Χ.Ε.

Αξία Κτήσεως

(ΕΥΡΩ)

Αξία σε

Τρέχουσες

Τιμές (ΕΥΡΩ)

1.ALPHA BANK

 

       21.967

 

6.568.908,38

   41.956,97

2.ΑΤΤΙΚΗΣ

 

1.315.902.632

 

 

810.724.258,67

 

155.276.510,58

3.OTE

1.299.968

 

21.944.596,40

11.010.728,96

 

4.EYΔΑΠ

 

1.135.640

 

9.179.641,02

5.280.726,00

5.ΟΛΠ

7.010

 

61.688,00

 83.559,20

6.ΟΠΑΠ

 

96.320

 

2.325.164,80

635.712,00

7.GRIVALIA

PROPERTIES

58.010

 

655.864,80

 

435.075,00

 

8.ΤΑΧ/ΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

156.708

 

1.269.334,80

********

 

                                                              

      Σύνολο(β) 172.764.268,71

                                                                 

Αξία σε τρέχουσες τιμές

 

Συνολική Αξία Μετοχών 2(α+β):  176.217.878,47  

 

 

3. Μερίδα Αμοιβαίων Κεφαλαίων

 

α)Σταθερού Εισοδήματος

α.α

Ονομασία

Θεματοφυλακής

Αξία Κτήσεως

(ΕΥΡΩ)

Αξία σε

Τρέχουσες

Τιμές (ΕΥΡΩ)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

                                              Σύνολο (α) ……………….

β)Λοιπά

α.α.

Ονομασία

Θεματοφύλακας

 

 

ΜERIDIA

Αξία Κτήσεως

(ΕΥΡΩ)

Αξία σε

Τρέχουςες

Τιμές (ΕΥΡΩ)

1

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

8.900.758,05

11.248.772,08

4.439.698,11

 

 

 

 

 

                                                           Σύνολο(β)      4.439.698,11€    

 

  Συνολική Αξία Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (α+β):  4.439.698,11€          

 

γ)Μερίδια Κοινού Κεφαλαίου

 

α.α.

Ονομασία

 

Αριθμός Μεριδίων

Αξία Κτήσεως

(ΕΥΡΩ)

Αξία σε

Τρέχουσες

Τιμές (ΕΥΡΩ)

1

ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ

68.142.159,9338

2.935.566.153,45

1.558.370.312,39

2

ΕΤΑΑ/ΤΠΜΕΔΕ

4.517.799,3216

236.823.239,35

   103.319.359,80

 

ΕΤΑΑ/ΤΕΑΜΕΔΕ

(4.769.567,8858)

(250.020.958,54)

(109.077.155,80)

 

(ΕΤΑΑ/ΤΥΜΕΔΕ)

(111.853,1737)

(1.910.915,71)

(2.558.014,97)

 

Συνολική Αξία Μεριδίων Κοινού Κεφαλαίου γ)   1.661.689.672,19

 

                                               Συνολική Αξία 3(α+β+γ):  1.666.129.370,30

 

4. Λοιπές Επενδύσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις   ανωτέρω   κατηγορίες

  (Εκτός από Τίτλους Σταθερού εισοδήματος για τους οποίους υπάρχει    ξεχωριστή κατηγορία πιο κάτω )

α.α

Είδος Επένδυσης

Αξία Κτήσεως

(ΕΥΡΩ)

Αξία σε

Τρέχουσες Τιμές

(ΕΥΡΩ)

1

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ATTICA BANK

1,79

1,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Σύνολο  1,79

                                                         Αξία σε τρέχουσες τιμές

 

Συνολική Αξία Λοιπών Επενδύσεων :  1,79

 

5. Επενδύσεις σε Τίτλους Σταθερού Εισοδήματος

 

 

 

Α/α

Είδος

Εκδότης/ Εκδοση

Λήξη

Θεμ/λακας

Αξία σε ονομαστικές Τιμές (ΕΥΡΩ)

Αξία σε Τρέχουσες Τιμές (ΕΥΡΩ)

1

ΟΜΟΛΟΓΟ EU

151042FRNE30

24.02.2012

15.10.2042

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΛΛΑΔΟΣ

49.625.700,00

153.839,67

2

ΟΜΟΛΟΓΟ

GR 240223FRNE11

24.02.2012

 

2%

24.02.2023

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΛΛΑΔΟΣ

2.363.132,00

1.683.731,55

 

3

ΟΜΟΛΟΓΟ

GR 240224FRNE12

24.02.2012

 

 

2%

24.02.2024

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΛΛΑΔΟΣ

2.363.132,00

1.649.702,45

4

ΟΜΟΛΟΓΟ

GR 240225FRNE13

24.02.2012

 

 

2%

24.02.2025

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΛΛΑΔΟΣ

2.363.132,00

1.601.021,93

5

ΟΜΟΛΟΓΟ

GR 240226FRNE14

24.02.2012

 

 

2%

24.02.2026

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΛΛΑΔΟΣ

2.363.132,00

1.553.759,29

6

ΟΜΟΛΟΓΟ

GR 240227FRNE15

24.02.2012

 

 

2%

24.02.2027

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΛΛΑΔΟΣ

2.363.132,00

1.512.404,48

7

ΟΜΟΛΟΓΟ

GR 240228FRNE16

24.02.2012

 

 

2%

24.02.2028

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΛΛΑΔΟΣ

2.520.674,00

1.588.024,62

8

ΟΜΟΛΟΓΟ

GR 240229FRNE17

24.02.2012

 

 

2%

24.02.2029

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΛΛΑΔΟΣ

2.520.674,00

1.550.214,51

9

ΟΜΟΛΟΓΟ

GR 240230FRNE18

24.02.2012

 

 

2%

24.02.2030

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΛΛΑΔΟΣ

2.520.674,00

1.525.007,77

10

ΟΜΟΛΟΓΟ

GR 240231FRNE19

24.02.2012

 

 

2%

24.02.2031

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΛΛΑΔΟΣ

2.520.674,00

1.499.801,03

11

ΟΜΟΛΟΓΟ

GR 240232FRNE20

24.02.2012

 

 

2%

24.02.2032

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΛΛΑΔΟΣ

2.520.674,00

1.487.449,73

12

ΟΜΟΛΟΓΟ

GR 240233FRNE21

24.02.2012

 

 

2%

24.02.2033

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΛΛΑΔΟΣ

2.520.674,00

1.462.242,99

 

13

ΟΜΟΛΟΓΟ

GR 240234FRNE22

24.02.2012

 

 

2%

 

24.02.2034

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΛΛΑΔΟΣ

2.520.674,00

1.437.036,25

14

ΟΜΟΛΟΓΟ

GR 240235FRNE23

24.02.2012

 

 

2%

24.02.2035

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΛΛΑΔΟΣ

2.520.674,00

1.415.358,45

15

ΟΜΟΛΟΓΟ

GR 240236FRNE24

24.02.2012

 

 

2%

24.02.2036

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΛΛΑΔΟΣ

2.520.674,00

1.418.131,19

16

ΟΜΟΛΟΓΟ

GR 240237FRNE25

24.02.2012

 

 

2%

24.02.2037

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΛΛΑΔΟΣ

2.520.674,00

1.405.527,82

17

ΟΜΟΛΟΓΟ

GR 240238FRNE26

24.02.2012

 

 

2%

24.02.2038

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΛΛΑΔΟΣ

2.520.674,00

1.405.527,82

18

ΟΜΟΛΟΓΟ

GR 240239FRNE27

24.02.2012

 

 

2%

24.02.2039

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΛΛΑΔΟΣ

2.520.674,00

1.395.193,06

19

ΟΜΟΛΟΓΟ

GR 240240FRNE28

24.02.2012

 

 

2%

24.02.2040

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΛΛΑΔΟΣ

2.520.674,00

1.395.193,06

20

ΟΜΟΛΟΓΟ

GR 240241FRNE29

24.02.2012

 

 

2%

24.02.2041

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΛΛΑΔΟΣ

2.520.674,00

1.405.275,76

21

ΟΜΟΛΟΓΟ

GR 240242FRNE30

24.02.2012

 

 

2%

24.02.2042

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΛΛΑΔΟΣ

2.520.674,00

1.392.672,39

                                (Αξία σε ονομαστικές τιμές: Σύνολο 99.251.470,00)  

                                                                   

      Αξία σε τρέχουσες τιμές :  29.937.115,82                                   

 

      Συνολική Αξία Επενδύσεων (II) (1+2+3+4+5):  1.915.355.021,85€         

  

 

      ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Ι +ΙΙ ):    2.025.232.801,48

                                                         
 

 

*Τα υπόλοιπα στην τράπεζα διαχείρισης και Τρ. Ελλάδος των ΤΥΜΕΔΕ, ΤΕΑΜΕΔΕ απεικονίζονται χωρίς να αθροίζονται στην Περιουσία του Ταμείου.

 

 Εκτύπωση  
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων