Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Πληροφορίες του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. » Το Ταμείο Μας » Κλάδοι Ασφάλισης
Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018
Κλάδοι Ασφάλισης

Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Στο Ενιαίο Ταμείο (Ε.Τ.Α.Α.) που συστήθηκε με το Ν.3655/08 συστήθηκαν οι Τομείς :

 

·         Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) που περιλαμβάνει τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ στον οποίο εντάσσεται και η Ειδική Προσαύξηση που αντικατέστησε την πρόσθετη σύνταξη του Ε.Λ.Π.Π., σύμφωνα με το Ν.3518/2006.

·         Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) που περιλαμβάνει τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ .

·         Τομέας Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) που περιλαμβάνει τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΤΣΜΕΔΕ .

·         Τομέας Ειδικών Παροχών Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) που αντιστοιχεί στον Κλάδο Ειδικών Παροχών ΤΣΜΕΔΕ, θεσμοθετήθηκε με το Ν.3518/06 και δεν έχει γίνει έναρξη της λειτουργίας του.

·         Τομέας Υγείας Τεχνικών Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) που αντιστοιχεί στον Κλάδο Υγείας ΤΣΜΕΔΕ.

 

Κλάδοι Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Ο Τομέας Σύνταξης ΤΣΜΕΔΕ διέπεται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις του Ταμείου ΤΣΜΕΔΕ ( ιδρύθηκε το 1934 ) με το Α.Ν. 2326/40 «Περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων καθώς και από σύνολο διατάξεων που αφορούν τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ».

 

Η παραπάνω νομοθεσία τροποποιήθηκε με το Ν.915/79 ΦΕΚ 103/Α/8.5.79 «Περί τροποποίησης και συμπληρώσεως της νομοθεσίας ΤΣΜΕΔΕ» και με το Ν.3518/06 ΦΕΚ 272/21.12.06 «Αναδιάρθρωση των κλαδων του ΤΣΜΕΔΕ» με ισχύ από 01/01/2007 ως εξής :

 

·         Κλάδος κύριας σύνταξης

·         Κλάδος επικουρικής ασφάλισης

·         Κλάδος υγείας τεχνικών (Κ.Υ.Τ.)

·         Κλάδος εφάπαξ παροχών

·         Κλάδος ειδικών παροχών

 

Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα στην Κύρια Σύνταξη

1.       Τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί κ.λ.π.), σύμφωνα με τον Α. Ν. 2326/40. Η εγγραφή στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ συμπίπτει με την ημερομηνία εγγραφής στο ΤΕΕ και είναι υποχρεωτική, ανεξαρτήτως της πραγματικής ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανικού.

2.       Οι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων, απόφοιτοι των ΚΑΤΕΕ – ΤΕΙ έχοντες Εργοληπτικό Πτυχίο Ατομικής Επιχείρησης ή να ανήκουν στη βασική στελέχωση Εταιρίας με Εργοληπτικό Πτυχίο και για το χρόνο που αυτό είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. 1156/1997, 34/2002 και 442/2002 Αποφάσεις του Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ.

Διευκρίνιση : Η εγγραφή μέλους ως ΕΔΕ ισχύει από ημερομηνίας υποβολής της αίτησης και για όσο διάστημα το Εργοληπτικό Πτυχίο είναι σε ισχύ.

3.       Οι ελεύθερα απασχολούμενοι υπομηχανικοί των Σχολών του Ν.Δ. 3971/59 που τελούσαν υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π. (Ν.915/79) και οι έμμισθοι υπομηχανικοί  των Ν.1027/80 και Ν.1028/80.

4.       Οι υπάλληλοι του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1211/81.

 

Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα στην Ειδική Προσαύξηση

Με το άρθρο 2 του Ν.3518/2006, καταργείται ο Ε.Λ.Π.Π. από 01/01/2007. Η πρόσθετη σύνταξη του Λογαριασμού αντικαθίσταται από την Ειδική Προσαύξηση, που βαρύνει τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ και καταβάλλεται από αυτόν.

 

Το άρθρο 3 του Ν.3518/2006 αναφέρει, ότι στην Ειδική Προσαύξηση υπάγονται:

 

1. Υποχρεωτικά τα κάτωθι πρόσωπα:

1.       Οι μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ (παλαιοί ασφαλισμένοι),

2.       Οι από 01/01/1993 (νέοι ασφαλισμένοι)   και εφεξής ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ, εφόσον έχουν συμπληρώσει δεκαετή ασφάλιση στο κλάδο κύριας σύνταξης και το 35ο έτος της ηλικίας τους,

3.       οι τακτικοί υπάλληλοι του ΤΣΜΕΔΕ, καθώς και οι υπάλληλοι του ΤΕΕ

 

2. Προαιρετικά ύστερα από αίτησή τους:

1.       οι μέχρι 31/12/1992 (παλαιοί) ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ασφαλίζονται ή θα ασφαλισθούν μεταγενέστερα σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή στο Δημόσιο,

2.       οι από 01/01/1993 (νέοι ασφαλισμένοι) και εφεξής ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει δεκαετή ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης ή το 35ο έτος της ηλικίας τους.

 

Το Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ με την υπ’ αριθμ, 509/18-6-2008 απόφαση, αποφάσισε  για τους «νέους» ασφαλισμένους ως εξής :

1.       την ελεύθερη υπαγωγή στην ασφάλιση της Ειδικής Προσαύξησης των «νέων» ασφαλισμένων (μετά την 1.1.1993) που έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν προαιρετικά χωρίς χρονικό περιορισμό και αναδρομικά από 01.01.2007.

2.       οι καταβληθείσες εισφορές για την προαιρετική υπαγωγή στην Ειδική Προσαύξηση δεν θα επιστρέφονται και ο εν λόγω χρόνος ασφάλισης θα είναι χρόνος πραγματικής ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση και

3.       την ελεύθερη ανάκληση των αιτήσεων προαιρετικής υπαγωγής στην Ειδική Προσαύξηση χωρίς χρονικό περιορισμό και αναδρομικά από 01/01/2007, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί οι κατά νόμο ασφαλιστικές εισφορές για το χρόνο που ζητείται η διαγραφή ».

 Εκτύπωση  
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων