Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Πληροφορίες του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. » Στόχοι - Έργα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. » Στόχοι eΤΣΜΕΔΕ
Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι : για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας,  θα έχετε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (αρχές Δεκεμβρίου) τη δυνατότητα πρόσβασης στο eΤΣΜΕΔΕ, προκειμένου να ενημερώνεστε και να εξυπηρετείστε για θέματα που σας αφορούν. Προς το παρόν έχει μπει σε δοκιμαστική λειτουργία και στη διεύθυνση www.tsmede.gr, όπου και μπορείτε να το επισκέπτεστε, να ενημερώνεστε και να μας λέτε τη γνώμη σας.

 

Το συγκεκριμένο έργο συνίσταται ιδίως στην υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης των Ασφαλισμένων του Τομέα Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Ε.Τ.Α.Α. / Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), το οποίo:

·          Θα παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης στους ασφαλισμένους, αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες αίτησης και έκδοσης πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων που εμπίπτουν στις διαδικασίες του Τομέα.

·          Θα συγκεντρώνει, θα διαχειρίζεται και θα παρέχει πληροφορίες που συνεισφέρουν στην πληρέστερη ενημέρωση και υποστήριξη των ασφαλισμένων μας.  

Ένα ισχυρό και ευέλικτο σύστημα διαχείρισης ροής διαδικασιών (workflow) θα είναι υπεύθυνο για την αναγνώριση κάθε αιτήματος, τη δρομολόγησή του στις κατάλληλες υπηρεσίες και την παρακολούθηση της εξέλιξής του στο χρόνο.

Ο ασφαλισμένος θα είναι σε θέση να ενημερώνεται για την κατάσταση που βρίσκεται το έγγραφο που ζήτησε, ενώ το σύστημα θα τον ενημερώνει αυτόματα (με email εάν έχει δηλώσει τα στοιχεία του) όταν οι διαδικασίες έκδοσης ολοκληρωθούν, προκειμένου να το παραλάβει από την αρμόδια υπηρεσία.  

 

Οι βασικοί στόχοι που επιδιώχθηκαν με την υλοποίηση του έργου είναι:

·        Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες –  επιχειρήσεις, Δημόσιους Φορείς.

·        Η αναβάθμιση του τρόπου επικοινωνίας με τους πολίτες – επιχειρήσεις καθώς και του επιπέδου πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των αιτήσεών τους. Αυτό επιτυγχάνεται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη τεχνολογικής υποδομής, υπηρεσιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συναλλαγών με τους πολίτες και τους Δημόσιους Φορείς και την ολοκλήρωσή τους σε μία λειτουργικά ενιαία διαδικτυακή πύλη.

·        Η βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας και επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών του ΤΣΜΕΔΕ, η αύξηση της αποδοτικότητάς τους και η ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης στις εκτελούμενες εσωτερικές λειτουργίες που θα επιτευχθεί με την ενίσχυση των υποδομών κορμού του ΤΣΜΕΔΕ και την αυτοματοποίηση και την απλούστευση των διαδικασιών της.

·        Η εξαγωγή σημαντικών στατιστικών στοιχείων με την τήρηση διαχρονικών αρχείων στο ΤΣΜΕΔΕ.

·        Η αύξηση της διαφάνειας των διαδικασιών που διέπουν το ΤΣΜΕΔΕ και της αξιοπιστίας του έργου που παράγει.

·        Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η αύξηση της παραγωγικότητας.

·        Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του ΤΣΜΕΔΕ, η οποία επιτυγχάνεται με την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία των νέων πληροφοριακών εργαλείων καθώς και με την παροχή συνεχιζόμενης κατάρτισης του τεχνικού προσωπικού στις νέες τεχνολογίες σε σταθερή και μακροπρόθεσμη βάση.

·        Η ανάπτυξη της υποδομής του ΤΣΜΕΔΕ σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών προκειμένου να συνδεθεί με έργα της Δημόσιας Διοίκησης που αφορούν σε υπηρεσίες προς τον πολίτη και πολλαπλασιάζουν τα οφέλη του παρόντος έργου και διασφαλίζουν την ταχύτερη προσαρμογή στις νέες συνθήκες τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Δημιουργείται πλέον ένα βέλτιστο περιβάλλον πληροφόρησης το οποίο θα χαρακτηρίζεται από:

·        Πλούσια, επίκαιρη, έγκυρη και προστιθέμενης αξίας πληροφόρηση.

·        Διαφάνεια στη λειτουργία του Φορέα καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν μέσω  της Πύλης να εφοδιάζονται (με εύκολο τρόπο) με την απαιτούμενη πληροφορία σχετικά με τους τρόπους εξυπηρέτησης τους από το Φορέα.

·        Πληροφορία η οποία θα είναι θεματικά κατηγοριοποιημένη και οργανωμένη σε πολλαπλές διαστάσεις.

·        Πληροφορία η οποία θα είναι εύκολα προσβάσιμη στους χρήστες μέσω  μηχανισμών αναζήτησης πολλαπλών κριτηρίων και μέσω μηχανισμών πλοήγησης.

 

Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα της σχετικά μικρής εξοικείωσης με τις σύγχρονες τεχνολογίες σε σημαντικά τμήματα του πληθυσμού, στο προτεινόμενο σύστημα προβλέπεται και η αρμονική συνεργασία με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) , όπου θα μπορούν να προσέρχονται οι ασφαλισμένοι προκειμένου να συνδέονται με το σύστημα και να ενημερώνονται για την εξέλιξη των αιτήσεών τους.

          

Βασικές από τις υπηρεσίες και πληροφορίες που θα παρέχει η πρόσβαση στο eΤΣΜΕΔΕ είναι:

1.      Η πιστοποίηση των ασφαλισμένων με φυσική ταυτοπροσωπία μέσω των ΚΕΠ ή με απευθείας πρόσβαση στο internet

Κάθε ενδιαφερόμενος Ασφαλισμένος θα έχει τη δυνατότητα απόκτησης κωδικού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ταμείου.

2.      Η Ηλεκτρονική Καρτέλα Εργοδότη

Δυνατότητα πρόσβασης από τους Εργοδότες στην ηλεκτρονική τους καρτέλα, στην οποία θα εμφανίζονται όλες οι οικονομικές συναλλαγές και οι τυχόν οφειλές τους προς το Τομέα, ώστε να υπάρχει άμεση σχετική ενημέρωσή τους.

3.      Πρόσβαση Ασφαλισμένου στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης και Μεταβολή Στοιχείων Μητρώου Ασφαλισμένων (Ηλεκτρονική Καρτέλα Ασφαλισμένου)

Ο Ασφαλισμένος θα έχει πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω του διαδικτυακού τόπου του Τομέα, εισάγοντας κατάλληλους προσωπικούς κωδικούς ασφαλείας, οι οποίοι θα δίδονται κατόπιν της διαδικασίας πιστοποίησης.

4.      Η Υποβολή αιτήσεων για βεβαιώσεις σε Ασφαλισμένους

Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά στην ανάπτυξη ενός μηχανισμού υποβολής αιτήσεων από Ασφαλισμένους με ηλεκτρονικά μέσα και αντίστοιχης χορήγησης βεβαιώσεων από τον Τομέα.

5.      Η Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων μέσω XML αρχείων

Η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους Εργοδότες που το επιθυμούν να υποβάλλουν τις Δηλώσεις μέσω XML αρχείων.

6.      Η Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων μέσω τρίτων (Λογιστές, Μαζικές Υποβολές)

Η παρούσα υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα σε τρίτους π.χ λογιστές να υποβάλλουν μαζικά δηλώσεις για λογαριασμό των Εργοδοτών – πελατών τους.

7.      Η Παρακολούθηση πορείας αίτησης Συνταξιοδότησης

Στόχος της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας είναι η πληροφόρηση των   υποψηφίων Συνταξιούχων σχετικά με την εξέλιξη της αίτησης για συνταξιοδότηση που έχουν υποβάλλει.

                 

Κατόπιν των ως άνω αναφερομένων η εξυπηρέτηση των συναδέλφων μας θα είναι πλήρης και άμεση.

Με τη διαβεβαίωση δε της συνεχούς προσπάθειάς μας για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και πληροφοριών προς τους ασφαλισμένους του Τομέα μας

          

          

                                                                                 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ε.Τ.Α.Α./ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ

 

 

Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων