Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Παρεχόμενες υπηρεσίες » Σύνταξη » Λόγω Γήρατος
Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016
Λόγω Γήρατος Ελαχιστοποίηση

Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος μετά τη διακοπή του επαγγέλματός τους (Ν.915/79, 2084/92).

 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/92 (ΠΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ)

 

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης Κύριας σύνταξης ΤΣΜΕΔΕ, μετά την ψήφιση του Ν. 4093/2012

 
Α.ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
 
 
 

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

 

ΑΝΤΡΕΣ

1

εφόσον έχει συμπληρώσει

15

Μέχρι τις

31/12/2012
 
 

και έχει συμπληρώσει μεχρι 31/12/2012 το 65ο έτος

65
2

εφόσον θα συμπληρώσει

15

Μετά την

1/1/2013
 
 

και όταν θα συμπληρώσει

67
3

εφόσον έχει συμπληρώσει

15

Μέχρι τις

31/12/2012
 
 

εφόσον συμπληρώσει το 65ο ετος από 1/1/2013 και μετά

67
4

εφόσον έχει συμπληρώσει

25

Μέχρι τις

31/12/2010
 
 

και έχει συμπληρώσει μεχρι 31/12/2010

64 1/2

5

εφόσον έχει συμπληρώσει

35

Μέχρι τις

31/12/2010
 
 

και όταν θα συμπληρώσει

60
6

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜ."(συμπλήρωση 35ετίας)"

35

εντός του

2011

όταν θα συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη

36

και όταν θα συμπληρώσει

60
7

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜ."(συμπλήρωση 35ετίας)"

35

εντός του

2012

όταν θα συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη

37

και όταν θα συμπληρώσει

60
8

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜ."(συμπλήρωση 35ετίας)"

35

Μετά την

1/1/2013

όταν θα συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη

40

και όταν θα συμπληρώσει

62
9

εφόσον έχει συμπληρώσει

37

Μέχρι τις

 31/12/2010
 
 
 
Χ.Ο.Η.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1

εφόσον έχει συμπληρώσει

15

Μέχρι τις

31/12/2012
 
 

και έχει συμπληρώσει μεχρι 31/12/2012 το 65ο έτος

65
2

εφόσον θα συμπληρώσει

15

Μετά την

1/1/2013
 
 

και όταν θα συμπληρώσει

67
3

εφόσον έχει συμπληρώσει

15

Μέχρι τις

31/12/2012
 
 

εφόσον συμπληρώσει το 65ο ετος από 1/1/2013 και μετά

67
4

εφόσον έχει συμπληρώσει

25

Μέχρι τις

31/12/2010
 
 

και όταν θα συμπληρώσει

60
5

όταν θα συμπληρώσει

25

Μετά την

1/1/2011
 
 

και αν συμπληρώνει το 60έτος ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

61
6

όταν θα συμπληρώσει

25

Μετά την

1/1/2011
 
 

και αν συμπληρώνει το 60έτος ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

62
7

όταν θα συμπληρώσει

25

Μετά την

1/1/2011
 
 

και αν συμπληρώνει το 60έτος μετα την 1/1/2013

67
8

εφόσον έχει συμπληρώσει

35

Μέχρι τις

31/12/2010
 
 

και όταν θα συμπληρώσει

58
9

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜ."(συμπλήρωση 35ετίας)"

35

εντός του

2011

όταν θα συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη

36

και όταν θα συμπληρώσει

58
10

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜ."(συμπλήρωση 35ετίας)"

35

εντός του

2012

όταν θα συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη

37

και όταν θα συμπληρώσει

59
11

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜ."(συμπλήρωση 35ετίας)"

35

μετά την

1/1/2013

όταν θα συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη

40

και όταν θα συμπληρώσει

62
12

εφόσον έχει συμπληρώσει

37

Μέχρι τις

 31/12/2010
 
 
 
Χ.Ο.Η.
 
 

Για τη συμπλήρωση της 35/ετίας έως την 31/12/10, προσμετράται & ο χρόνος αναγνώρισης βάσει του Ν.2084/92 άρ.40 (στρατιωτική θητεία), εφ’ όσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί έως 31/12/13.

 

Δεν προβλέπεται από τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου συνταξιοδότηση ασφαλισμένων που έχουν υπαχθεί στην ασφ/ση έως 31/12/92, ως μητέρες με ανήλικα τέκνα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 61 του Ν. 3996 / 2011.

 
 

Συνταξιοδότηση Γονέων Αναπήρων Τέκνων και Συζύγων Αναπήρων

 
Γονείς αναπήρων τέκνων με ποσοστό τουλάχιστον 67% & άνω, εφόσον :
 
α) είναι άγαμα,

β) δεν εργάζονται και

γ) δε νοσηλεύονται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα,

                                                 

θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με συμπλήρωση 7500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφ/σης, χωρίς όριο ηλικίας & ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφ/ση κι εφ’ όσον δε λαμβάνουν ήδη σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό Οργανισμό ή το Δημόσιο (Ν.3996/11 άρ.37).

 

Ο έτερος γονέας πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης του γονέα που ασκεί το δικαίωμα:

 

1.     Να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 2400 ημέρες ή 8 έτη πραγματικής ασφάλισης σε φορείς Κύριας ασφάλισης ή / & το Δημόσιο, εκ των οποίων οι 600 ημέρες ή τα 2 έτη να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 4 χρόνια.

2.     Να εργάζεται.

3.     Να μη λαμβάνει & να μην έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο.

4.     Να έχει υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση προς τον ασφαλιστικό φορέα ή τους ασφαλιστικούς φορείς ότι δεν έχει ασκήσει, ούτε προτίθεται να ασκήσει στο μέλλον δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις της διάταξης αυτής.

 

Εάν το ανάπηρο παιδί είναι ανήλικο το δικαίωμα ασκείται από το γονέα που έχει την επιμέλεια με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Η άσκηση της επιμέλειας κατόπιν συναινετικού διαζυγίου δεν αρκεί για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης αλλά απαιτείται η επιμέλεια να έχει δοθεί στο διαζευγμένο με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

 
Εάν το ανάπηρο είναι ενήλικο το δικαίωμα ασκείται:

α) από το γονέα που είχε την επιμέλεια όσο το παιδί ήταν ανήλικο, εάν η λύση του γάμου επήλθε πριν την ενηλικίωσή του

β) από έναν από τους δύο γονείς κατόπιν δικής τους συμφωνίας και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, εάν η λύση του γάμου επήλθε μετά την ενηλικίωση του παιδιού.

γ) από το γονέα που έχει τεθεί δικαστικός συμπαραστάτης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής.

 

Σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό 80% & άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον 10/ετή έγγαμο βίο, ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης , θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με συμπλήρωση 7500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης, χωρίς όριο ηλικίας & ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση κι εφ’ όσον δε λαμβάνουν ήδη σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό Οργανισμό ή το Δημόσιο (Ν.3996/11 άρ.37).

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :

Ο χρόνος των 25 ετών ή 7500 ημερών απαιτείται να είναι χρόνος πραγματικής ή και προαιρετικής ασφάλισης. Δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση του χρόνου αυτού με άλλους αναγνωριζόμενους χρόνους παρά μόνο με τους ακόλουθους :

α) το χρόνο στρατιωτικής θητείας,
β) το χρόνο γονικής άδειας ανατροφής παιδιών του άρθρου 6 Ν. 1483/84 και 

γ) τον προβλεπόμενο από την ΕΓΣΣΕ χρόνο απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λόγω λοχείας.

 

Οι διατάξεις του Ν.3996/11, όπως ισχύει, περί συντ/σης γονέων αναπήρων τέκνων & συζύγων αναπήρων, ισχύουν & για όσους ασφαλίζονται από 01/01/93 & μετά(βλέπε και σχετική εγκύκλιο στο διαδίκτυο ΑΔΑ : 4ΑΜΛΛ – ΔΝΞ).

 
Β.ΔΙΠΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Οι ασφαλισμένοι των Τομέων του κλάδου Κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό φορέα Κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, πλην Ο.Γ.Α., συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος από τους ανωτέρω Τομείς με τη συμπλήρωση του 65ου (έως 31/12/2012) ή του 67ου έτους της ηλικίας τους κι εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει 16 έτη ασφάλισης και το 65ο (έως 31/12/2012) ή 67ο έτος της ηλικίας του, δικαιούται σύνταξη γήρατος μειωμένη κατά 50%(πίνακες 1-6).

Εφ’ όσον το συνταξιοδοτικό δικαίωμα για τη λήψη της 2ης σύνταξης γήρατος από τους Τομείς του Κλάδου Κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ ασκηθεί ταυτόχρονα ή εντός εξαμήνου από την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης από τον 1ο Φορέα, δεν απαιτούνται οι ανωτέρω αυξημένες προϋποθέσεις αλλά τα πρόσωπα αυτά λαμβάνουν 2η σύνταξη γήρατος, εφ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης γήρατος, όπως αναφέρονται στους κατωτέρω πίνακες (7-12 για τους άντρες και 7-15 για τις γυναίκες).

 Οι διατάξεις του Ν.3232/04 άρ.18 παρ.6, με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ, να λάβουν 2η σύνταξη γήρατος (μειωμένη, δηλ. με παρακράτηση 3% για κάθε έτος ηλικίας που υπολείπεται ως το 65ο ή το 67ο), με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους μονοσυνταξιούχους σε περίπτωση που παρέλθει η ως άνω εξάμηνη προθεσμία, εξακολουθούν να ισχύουν.

 
 
 

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

 

ΑΝΤΡΕΣ

1

εφόσον έχει συμπληρώσει

16

Μέχρι τις

31/12/2012
50%

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

και έχει συμπληρώσει μεχρι 31/12/2012 το 65ο έτος

65
2

εφόσον θα συμπληρώσει

16

Μετά την

1/1/2013
50%

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

και όταν θα συμπληρώσει

67
3

εφόσον έχει συμπληρώσει

16

Μέχρι τις

31/12/2012
50%

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

εφόσον συμπληρώσει το 65ο ετος από 1/1/2013 και μετά

67
4

εφόσον έχει συμπληρώσει

20

Μέχρι τις

31/12/2012
 
 

και έχει συμπληρώσει μεχρι 31/12/2012 το 65ο έτος

65
5

εφόσον θα συμπληρώσει

20

Μετά την

1/1/2013
 
 

και όταν θα συμπληρώσει

67
6

εφόσον έχει συμπληρώσει

20

Μέχρι τις

31/12/2012
 
 

εφόσον συμπληρώσει το 65ο ετος από 1/1/2013 και μετά

67
7

εφόσον έχει συμπληρώσει

25

Μέχρι τις

31/12/2010
 
 

και έχει συμπληρώσει μεχρι 31/12/2010

64 1/2

8

εφόσον έχει συμπληρώσει

35

Μέχρι τις

31/12/2010
 
 

και όταν θα συμπληρώσει

60
9

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜ."(συμπλήρωση 35ετίας)"

35

εντός του

2011

όταν θα συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη

36

και όταν θα συμπληρώσει

60
10

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜ."(συμπλήρωση 35ετίας)"

35

εντός του

2012

όταν θα συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη

37

και όταν θα συμπληρώσει

60
11

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜ."(συμπλήρωση 35ετίας)"

35

μετά την

1/1/2013

όταν θα συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη

40

και όταν θα συμπληρώσει

62
12

εφόσον έχει συμπληρώσει

37

Μέχρι τις

 31/12/2010
 
 
 
Χ.Ο.Η.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1

εφόσον έχει συμπληρώσει

16

Μέχρι τις

31/12/2012
50%

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

και έχει συμπληρώσει μεχρι 31/12/2012 το 65ο έτος

65
2

εφόσον θα συμπληρώσει

16

Μετά την

1/1/2013
50%

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

και όταν θα συμπληρώσει

67
3

εφόσον έχει συμπληρώσει

16

Μέχρι τις

31/12/2012
50%

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

εφόσον συμπληρώσει το 65ο ετος από 1/1/2013 και μετά

67
4

εφόσον έχει συμπληρώσει

20

Μέχρι τις

31/12/2012
 
 

και έχει συμπληρώσει μεχρι 31/12/2012 το 65ο έτος

65
5

εφόσον θα συμπληρώσει

20

Μετά την

1/1/2013
 
 

και όταν θα συμπληρώσει

67
6

εφόσον έχει συμπληρώσει

20

Μέχρι τις

31/12/2012
 
 

εφόσον συμπληρώσει το 65ο ετος από 1/1/2013 και μετά

67
7

εφόσον έχει συμπληρώσει

25

Μέχρι τις

31/12/2010
 
 

και όταν θα συμπληρώσει

60
8

όταν θα συμπληρώσει

25

Μετά την

1/1/2011
 
 

και αν συμπληρώνει το 60έτος ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

61
9

όταν θα συμπληρώσει

25

Μετά την

1/1/2011
 
 

και αν συμπληρώνει το 60έτος ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

62
10

όταν θα συμπληρώσει

25

Μετά την

1/1/2011
 
 

και αν συμπληρώνει το 60έτος ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/2013

67
11

εφόσον έχει συμπληρώσει

35

Μέχρι τις

31/12/2010
 
 

και όταν θα συμπληρώσει

58
12

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜ."(συμπλήρωση 35ετίας)"

35

εντός του

2011

όταν θα συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη

36

και όταν θα συμπληρώσει

58
13

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜ."(συμπλήρωση 35ετίας)"

35

εντός του

2012

όταν θα συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη

37

και όταν θα συμπληρώσει

59
14

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜ."(συμπλήρωση 35ετίας)"

35

Μετά την

1/1/2013

όταν θα συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη

40

και όταν θα συμπληρώσει

62
15

εφόσον έχει συμπληρώσει

37

Μέχρι τις

 31/12/2010
 
 
 
Χ.Ο.Η.
 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :

Σύμφωνα με το άρ.62 του Ν.3996/11, όσοι έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών & Εργοληπτών δημοσίων έργων του ΕΤΑΑ κι έχουν χρόνο ασφάλισης στον ΕΛΠΠ, που συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης σε άλλο φορέα Κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές κι εφ’ όσον δεν έχουν δικαιωθεί ή δε θα δικαιωθούν σύνταξης από άλλο φορέα Κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο κι έχουν διακόψει την επαγγελματική δραστηριότητα, αποκτούν δικαίωμα λήψης παροχών από τον καταργηθέντα ΕΛΠΠ (σήμερα Ειδική Προσαύξηση), από την πρώτη του επόμενου μετά την υποβολή αίτησης μήνα, για αιτήσεις που υποβάλλονται από τη δημοσίευση του Ν.3996/11 (ΦΕΚ 170/05.08.11).

 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 915/79 η σύνταξη γήρατος αρχίζει την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου που ο ασφαλισμένος δήλωσε στην αρμόδια Δ.Τ.Υ.Ν. ότι έπαυσε να ασκεί το επάγγελμά του. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός τριμήνου από την παραπάνω ημερομηνία. Εάν υποβληθεί η αίτηση στο Ταμείο μετά την παρέλευση του τριμήνου, η σύνταξη χορηγείται ένα τρίμηνο πριν την αίτηση.

 

Ενημερώνουμε τους εργολάβους, οι οποίοι στελεχώνουν τα ΜΕΕΠ εταιριών, ότι ως ημερομηνία παύσης θεωρείται μεν η ημερομηνία της δήλωσης της παύσης επαγγέλματος στην Δ.Τ.Υ.Ν. αλλά ως ημερομηνία καταβολής της σύνταξης λαμβάνεται η επόμενη ημέρα αποχώρησης τους από την εταιρία, η οποία πραγματοποιείται από την ημερομηνία της απόφασης προέγκρισης της επιτροπής ΜΕΕΠ.

 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 01/01/1993 (ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ)

 
 
 

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

 
ΑΝΤΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1

εφόσον έχει συμπληρώσει

15

Μέχρι τις

31/12/2012

και έχει συμπληρώσει μέχρι 31/12/2012 το 65ο έτος ή το 60ο για μειωμένη

65 Η 60 ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ

2

εφόσον έχει συμπληρώσει

15

Μέχρι τις

31/12/2012

εφόσον συμπληρώνει το 65ο έτος ή το 60ο για μειωμένη από 1/1/2013 και μετά

67 Η 62 ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ

3

εφόσον θα συμπληρώσει

15

Μετά την

1/1/2013
 και όταν θα συμπληρώσει

67 Η 62 ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ

4

όταν θα συμπληρώσει

40

Μετά την

1/1/2013

και όταν θα συμπληρώσει

62
ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ή ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
1

εφόσον έχει συμπληρώσει

20

Μέχρι τις

31/12/2012

 και εφόσον συμπληρώνει το 55ο έτος ή το 50ο για μειωμένη μέχρι τις 31/12/2012

55 Η 50 ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ

2

εφόσον έχει συμπληρώσει

20

Μετά την

1/1/2013

 ή εφόσον συμπληρώνει το 55ο έτος ή το 50ο για μειωμένη από 1/1/2013 και μετά

67 Η 60 ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ

 
 

Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω χρόνου λαμβάνεται υπ’ όψιν & ο χρόνος ασφάλισης σε οποιονδήποτε ομοειδή φορέα.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Απονομή Σύνταξης Γήρατος

1)     Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (περιλαμβάνονται στο έντυπο της αίτησης).

2)     Πιστοποιητικό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της κατά τόπον Περιφερείας που υπάγεστε, ότι δηλώσατε παύση άσκησης επαγγέλματος (από όλες τις ιδιότητες).

3)     Βεβαίωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, όταν πρόκειται για Μηχανικό, ή βεβαίωση της Εργολαβικής Οργάνωσης, όταν πρόκειται για Εργολάβο, ή βεβαίωση της ΕΕΤΕΜ, όταν πρόκειται για Υπομηχανικό, ότι υποβλήθηκε δήλωση παύσης άσκησης επαγγέλματος.

4)     Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

5)     Όταν πρόκειται για υπάλληλο, έγγραφο παραίτησης της υπηρεσίας. Για όσους ασφαλίζονται και σε άλλο κύριο φορέα ασφάλισης συνταξιοδοτική απόφαση.

6)     Πιστοποιητικό Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών - Δικτύων προκειμένου περί Εργοληπτών Δ. Έργων, περί των εκδοθέντων πτυχίων (εφόσον είναι και Εργολάβος).

7)     Πρωτόκολλα περαίωσης των έργων ή βεβαιώσεις των Εργοδοτών (της τελευταίας 5/ετίας).

8)     Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους (φωτοαντίγραφο).

9)     Αντίγραφο καταθετικού λογαριασμού οιασδήποτε τραπέζης(όπου ο ασφαλισμένος να είναι το πρώτο όνομα).

 

 

 Εκτύπωση  
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων