Ιστότοπος του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr
Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Ανενεργές Σελίδες » Κύρια Σύνταξη » Παλαιοί και Νέοι Ασφαλισμένοι
Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2019
Παλαιοί και Νέοι Ασφαλισμένοι

A. «ΠΑΛΑΙΟΙ» Ασφαλισμένοι

Από τα άρθρα 22-43 του Ν.2084/92 προκύπτει ότι παλαιοί ασφαλισμένοι θεωρούνται οι εξής:

1.       Όσοι έχουν ασφαλιστεί υποχρεωτικά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και Δημόσιο πλην Ο.Γ.Α. μέχρι 31/12/1992.

2.       Οι συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας, πλην των συνταξιούχων του Ο.Γ.Α. (από το ίδιο δικαίωμα).

3.       Όσοι τακτοποιούνται ασφαλιστικά για χρονικό διάστημα πριν την 01/01/1993 για το οποίο ενώ υπαγόταν στην υποχρεωτική ασφάλιση ο εργοδότης του ή ο ίδιος όταν πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο δε μερίμνησε να ασφαλιστεί εγκαίρως.

4.       Τα πρόσωπα (Έλληνες και αλλοδαποί) που έχουν ασφαλιστεί μέχρι 31/12/1992 σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην Ε.Ο.Κ.).

5.       Όσοι έχουν προγενέστερη της 01/01/1993 ασφάλιση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία, Αυστρία και Ισλανδία) και τούτο γιατί από 01/01/1994 ισχύει η συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παραπάνω (ΕΖΕΣ), πράγμα το οποίο σημαίνει ότι από την ημερομηνία αυτή (01/01/1994) ισχύουν και για τα κράτη αυτά οι κοινοτικοί κανονισμοί 1408/71 και 574/72 (σχετικά τα Γ.Ε. Σ07/Γεν./28-12-1993 και Α50/20/28-12-1993).

6.       Όσοι έχουν προγενέστερη της 01/01/93 ασφάλιση σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας ή με τις οποίες υπάρχει σύμβαση που είναι στο στάδιο της κύρωσης ή είναι μονογεγραμμένη. Σημειώνεται εδώ ότι με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπίζονται και οι ασφαλισμένοι που θα έχουν ασφάλιση σε χώρα με την οποία θα συνάψει στο μέλλον μαζί της η χώρα μας διμερή σύμβαση.

7.       Οι Έλληνες υπήκοοι ή ομογενείς οι εγκατεστημένοι στην αλλοδαπή που έχουν υπαχθεί μέχρι την 31/12/1992 στον Ειδικό Λογαριασμό Ασφάλισης Ελλήνων του εξωτερικού (άρθρο 1 του Ν.1469/1984) οι οποίοι επαναπατριζόμενοι αναλαμβάνουν εργασία ασφαλιστέα στο Ι.Κ.Α. μετά την 01/01/1993.

8.       Οι συνταξιούχοι από αλλοδαπό ασφαλιστικό φορέα Έλληνες υπήκοοι ή ομογενείς που ασφαλίζονται στον κλάδο ασθενείας του Ι.Κ.Α. (άρθρο 21 του Ν.1276/1982).

9.       Οι συνταξιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΑΖΕΣ και χωρών που η Ελλάδα έχει υπογράψει μαζί τους διμερή σύμβαση (υπογεγραμμένη, μονογεγραμμένη, στάδιο κύρωσης).

10.   Όσοι ασφαλίστηκαν μέχρι 31-12-1992 στον Ειδικό Λογαριασμό Αυτασφάλισης του άρθρου 36 του Ν.1902/1990.

11.   Όσοι ασφαλίστηκαν πριν την 01-01-1993 στο Ι.Κ.Α. για τον κλάδο ατυχήματος και μόνο, όπως:

·         Οι εκπαιδευόμενοι στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και οι σπουδαστές Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησής τους. Εδώ υπάγονται όλοι οι πτυχιούχοι τμημάτων του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, Σχολών Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης για τον κλάδο ατυχήματος.

·         Οι φοιτητές της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, Σχολής  Γεωτεχνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και των τμημάτων Βιολογίας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής κατά το χρόνο της πρακτικής άσκησής τους.

·         Οι μαθητές ναυτικών Σχολών μηχανικού και οι μαθητές-τεχνίτες των ΜΟΜΑ (ΣΥΚΕΑ).

·         Οι άλλες περιπτώσεις αναφέρονται σε σχετική εγκύκλιο.

 

Β. «ΝΕΟΙ» Ασφαλισμένοι

Νέοι ασφαλισμένοι θεωρούνται οι εξής:

1.       Όσοι ασφαλίστηκαν μετά την 01/01/1993 σε οποιανδήποτε ασφαλιστικό φορέα της χώρας μας ή της αλλοδαπής καθώς και στο Δημόσιο.

2.       Όσοι έχουν ασφαλιστεί πριν την 01/01/1993 μόνο στο Ο.Γ.Α. καθώς και οι συνταξιούχοι του Οργανισμού αυτού.

3.       Οι συνταξιούχοι θανάτου (χήρα, παιδιά) που δεν έχουν ασφαλισθεί πριν την 01/01/1993 εξ ιδίας εργασίας σε κανένα φορέα κύριας ασφάλισης.

4.       Οι αλλοδαποί που προέρχονται από τρίτες χώρες και αναλαμβάνουν εργασία για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά την 01/01/19993, ανεξάρτητα αν είχαν ή όχι ασφάλιση στη χώρα τους.

5.       Όσοι αναγνωρίζουν χρόνο εργασίας τους στην αλλοδαπή μετά την 01/01/1993, ανεξάρτητα αν ο αναγνωριζόμενος χρόνος έχει παρασχεθεί πριν την ανωτέρω ημερομηνία.

6.       Οι υπαγόμενοι στον Ειδικό Λογαριασμό Αυτασφάλισης (άρθρο 36 του Ν.1902/1990), μετά την 01/01/1993.

7.       Οι ασφαλιζόμενοι του Ι.Κ.Α. που τους απορρίφθηκε αίτημα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης λόγω απώλειας του ασφαλιστικού τους βιβλιαρίου τους (ΥΔΑΑΒ) περιόδου πριν την 01/01/1993 και φυσικά δεν έχουν άλλη ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. ή σε άλλο φορέα πλην Ο.Γ.Α..

8.       Όσοι απογράφηκαν στο Ι.Κ.Α. πριν την 01/01/1993 όχι για να ασφαλισθούν λόγω παροχής εργασίας ασφαλιστέας στο Ίδρυμα, αλλά προκειμένου να επιδοτηθούν (χορήγηση χρηματικού βοηθήματος) από τον Ο.Α.Ε.Δ. (άρθρα 1,2 και 3 του Ν.1545/1985, άρθρο 23 παρ. 1 του Ν.1483/1984).

9.       Όσοι Έλληνες υπήκοοι ή ομογενείς ασφαλίζονται προαιρετικά από 01/01/1993 και μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1469/1984.

 

Πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς ασφάλισης Παλαιών – Νέων ασφαλισμένων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων

Το ασφαλιστικό καθεστώς των Διπλ. Μηχανικών που υπηρετούν στο Δημόσιο σαν τακτικοί (μόνιμοι) υπάλληλοι, διαφοροποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω περιπτώσεις:

 

Α. «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Όσοι ασφαλίζονται για πρώτη φορά μετά την 01/01/1993 και διορίζονται μετά την ημερομηνία αυτή στο Δημόσιο καταβάλλουν υποχρεωτικά εισφορές μόνο υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν2084/92 (κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη, κλάδος πρόνοιας και κλάδος υγείας). Υποχρεωτικά επίσης καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2227/11-08-1994, άρθρο 11.

 

Προαιρετικά μπορούν παράλληλα να ασφαλιστούν και στα ταμεία του Δημοσίου αλλά θα επιβαρύνονται οι ίδιοι με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (προσωπικών + εργοδοτικών + κρατικών) που μόνο για την κύρια σύνταξη του Δημοσίου ανέρχονται σε ποσοστό 30%. Στην περίπτωση αυτή θα παραμείνουν ασφαλισμένοι μόνο στην Κύρια Σύνταξη του ΤΣΜΕΔΕ.

 

Β. «ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

1.       Όσοι «παλαιοί» ασφαλισμένοι έχουν διοριστεί στο Δημόσιο πριν από την 01/01/1993 είναι κατά κανόνα υποχρεωτικά ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ, στην κύρια σύνταξη του Δημοσίου, στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και, κατόπιν επιλογής τους, στο κλάδο υγείας του Δημοσίου ή του ΤΣΜΕΔΕ.

2.       Όσοι «παλαιοί» ασφαλισμένοι διορίζονται στο Δημόσιο μετά την 01-01-1993, αλλά πριν από την ημερομηνία αυτή εργάστηκαν στο Δημόσιο για οσοδήποτε μικρό χρονικό διάστημα και με οποιαδήποτε σχέση (ωρομίσθιοι, συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου κ.τ.λ.), εντάσσονται υποχρεωτικά στο καθεστώς της προηγούμενης περίπτωσης.

3.       Όσοι «παλαιοί» ασφαλισμένοι διορίζονται στο Δημόσιο μετά από την 01/01/1993 και πριν από την ημερομηνία αυτή δεν είχαν καθόλου απασχοληθεί στο Δημόσιο, έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν.2320/95 (ΦΕΚ 133Α/22-06-1995), τη δυνατότητα να επιλέξουν μια από τις παρακάτω δύο περιπτώσεις:

·         Ασφάλιση μόνο στο ΤΣΜΕΔΕ και το Μ.Τ.Π.Υ., δηλαδή αναλυτικότερα ασφάλιση στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ, στον Ειδικό Λογαριασμό Πρόσθετων Παροχών (ΕΛΠΠ) και το εφάπαξ, στον Κλάδο Υγείας του ΤΣΜΕΔΕ και στο ΜΤΠΥ.

·         Μικτή ασφάλιση ΤΣΜΕΔΕ και Δημοσίου ακριβώς όπως στην περίπτωση «1» που προαναφέρθηκε.

 

Όποιος επιθυμεί να επιλέξει το μικτό καθεστώς της περίπτωσης «γ2» πρέπει να υποβάλει σχετική δήλωση μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία διορισμού του.

 

 

 Εκτύπωση  
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων