Ιστότοπος του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr
Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Ανενεργές Σελίδες » Κύρια Σύνταξη » Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα
Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2019
Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα

Εάν είστε ασφαλισμένος/η στο Ε.Τ.Α.Α./Τομείς Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. μόνο με την ιδιότητα του εργολήπτη Δημοσίων Έργων - Ε.Δ.Ε. και το εργοληπτικό σας πτυχίο (ΜΕΕΠ) δεν είναι σε ισχύ ή είστε βασικό στέλεχος εργοληπτικής επιχείρησης της οποίας το ΜΕΕΠ έχει λήξει εντός του εξαμήνου κατά το οποίο έχει εκδοθεί ειδοποιητήριο, θα πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα στον Τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. προσκομίζοντας πιστοποιητικό του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων προκειμένου να τακτοποιηθεί το μητρώωο σας διότι χρόνος ασφάλισης θεωρείται ο χρόνος που το εργοληπτικό σας πτυχία είναι σε ισχύ.

 

Στο ΤΣΜΕΔΕ μπορούν να ασφαλιστούν οι εξής :

1.       Τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Αρχιτέκτονες, .Πολιτικοί Μηχανικοί κ.λ.π.) καθώς και οι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων (Α.Ν. 2326/40) εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ

2.       Οι ελεύθερα απασχολούμενοι υπομηχανικοί των Σχολών του Ν.Δ. 3971/59 που τελούσαν υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π. ( Ν. 915/79 )

3.       Οι έμμισθοι υπομηχανικοί του Ν. 1027/80 και Ν. 1028/80

4.       Οι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων απόφοιτοι των ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1156/1997, 34/2002 και 442/2002 Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

5.       Οι μόνιμοι υπάλληλοι του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΕΕ

6.       Ο Διευθυντής Ιατρός και ο Αναπληρωματικός Διευθυντής ( επί θητεία ) του Κ.Υ.Τ. καθώς και οι με έμμισθη εντολή Δικηγόροι.

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής Νέου Μέλους του ΤΕΕ στο ΤΣΜΕΔΕ

1.       Συμπληρωμένο Δελτίο Αναγγελίας.(Προσοχή απαραιτήτως η αναγραφή του ΑΜΚΑ και του έτους  ασφάλισης για Κύρια Σύνταξη στην ημεδαπή ή αλλοδαπή)

2.       Ένα (1) φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής σας ταυτότητας.

3.       Στην περίπτωση που είχατε ασφάλιση για σύνταξη πριν την 01-01-1993 σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό), επειδή είχατε εργαστεί εσείς ο ίδιος, παρακαλούμε να μας προσκομίσετε βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα (στην περίπτωση μόνο που είχατε ασφάλιση στο ΙΚΑ αρκεί φωτοτυπία των ενσήμων).

4.       Αίτηση υπαγωγής στην Ειδική Προσαύξηση εφόσον το επιθυμείτε. Προσοχή ενημερωθείτε πρώτα για την Ειδική Προσαύξηση πριν την υποβολή της αίτησης προς αποφυγήν της διαδικασίας εγγραφής – διαγραφής.

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής Ε.Δ.Ε. (Εργολήπτη Δημοσίων Έργων)

1.       Έντυπη αίτηση.

2.       Επικυρωμένο αντίγραφο ατομικού Μ.Ε.Ε.Π. (Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων)ή του ΜΕΕΠ της εταιρείας στην περίπτωση που πρόκειται για ασφάλιση βασικού στελέχους εργοληπτικής επιχείρησης, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.

3.       Πιστοποιητικό του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. όπου θα αναφέρονται αναλυτικά όλα τα εργοληπτικά πτυχία που έχουν εκδοθεί.

4.       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνετε ότι ασκείτε το επάγγελμα του Εργολήπτη Δημοσίων Έργων και ότι δεν είστε ασφαλισμένος για σύνταξη σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών.

5.       Στην περίπτωση που είχατε ασφάλιση για σύνταξη πριν την 01-01-1993 σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό), επειδή είχατε εργαστεί εσείς ο ίδιος, παρακαλούμε να μας προσκομίσετε βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα (στην περίπτωση μόνο που είχατε ασφάλιση στο ΙΚΑ αρκεί φωτοτυπία των ενσήμων).

6.       Συμπληρωμένο Δελτίο Αναγγελίας. .(Προσοχή απαραιτήτως η αναγραφή του ΑΜΚΑ και του έτους  ασφάλισης για Κύρια Σύνταξη στην ημεδαπή ή αλλοδαπή).

7.       Ενα (1) φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής σας ταυτότητας.

 

Διευκρίνιση : Η εγγραφή μέλους ως ΕΔΕ ισχύει  από ημερομηνίας υποβολής της αίτησης και για όσο διάστημα το Εργοληπτικό Πτυχίο είναι σε ισχύ.

 Εκτύπωση  
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων