Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Παρεχόμενες υπηρεσίες » Ασφάλιση » Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης » Περί Επικουρικής Ασφάλισης
Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Με το Νόμο 3518/2006 κεφάλαιο Β΄ (αναδιάρθρωση κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ), ιδρύθηκε στο Ταμείο κλάδος επικουρικής ασφάλισης με σκοπό την παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης.

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3518/2006 στην ασφάλιση του Κλάδου υπάγονται υποχρεωτικά :

 

α)   Οι από 1.1.1993 και εφεξής ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.,

β)  Οι μέχρι 31.12.1992 μισθωτοί που είναι ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο επικουρικό κλάδο.

      Σύμφωνα με την υπ’.αρ.28/2009 γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ η οποία μας κοινοποιήθηκε με το υπ΄.αρ. πρωτ. Φ.20043/οικ.9630/575/23.4.09 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας οι παλαιοί ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/92 του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. οι οποίοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά στα Μετοχικά Ταμεία Στρατού , Ναυτικού ,Αεροπορίας (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ) δεν έχουν υποχρέωση ασφάλισης στους Κλάδους Επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας του πρώην ΤΣΜΕΔΕ (από 1.10.08 Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του Ε.Τ.Α.Α. αντίστοιχα) με την προϋπόθεση ότι τα Ταμεία αυτά τους χορηγούν Επικουρική Σύνταξη ως συμπλήρωμα της Κύριας Σύνταξης τους και Εφάπαξ βοήθημα .

      Σύμφωνα με το υπ’.άρ.πρωτ.Φ.20043/20782/1190/25.7.07 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σε καμία περίπτωση η υποχρεωτική ασφάλιση στο ΜΤΠΥ των ασφαλισμένων στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ και στο Δημόσιο, δεν συνιστά λόγο εξαίρεσης τους από την υποχρεωτική ασφάλιση στον Επικουρικό Κλάδο του πρώην ΤΣΜΕΔΕ.

γ)  Οι μέχρι 31.12.1992 ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ,εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο επικουρικό φορέα και δεν έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους, κατά την έναρξη λειτουργίας του κλάδου.

 

2. Στον Κλάδο ασφαλίζονται προαιρετικά μετά από αίτησή τους οι μέχρι 31.12.1992 ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο επικουρικό φορέα, οι οποίοι έχουν ηλικία άνω των πενήντα και έως πενήντα ετών κατά την έναρξη λειτουργίας του κλάδου(1/1/2007).

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για συνταξιοδότηση από τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης για όσους ασφαλιστούν από 1/1/2007,είναι πέντε τουλάχιστον έτη ασφάλισης.    

Το ποσό της επικουρικής σύνταξης καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.2084/92 και το άρθρο 62 του Ν.2676/99 από τον παρακάτω τύπο:

Συντάξιμες αποδοχές Χ 20% έτη ασφάλισης στον κλάδο /35.(Συντάξιμες αποδοχές για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι η ασφαλιστική κατηγορία επί της οποίας καταβάλλονται εισφορές ,όπως έχει διαμορφωθεί την 31/12 του προηγούμενου της συνταξιοδότησης έτους).           

Η κατώτερη σύνταξη που χορηγείται είναι για 15 έτη ασφάλισης.

 

Με το Νόμο 3518/2006 κεφάλαιο Γ΄ ιδρύεται Κλάδος Εφάπαξ Παροχών. Σύμφωνα με το άρθρο 20 στην ασφάλιση του κλάδου Εφάπαξ υπάγονται υποχρεωτικά :

 

α)  Οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε εφόσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα πρόνοιας για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος με εξαίρεση την ασφάλιση στο Ταμείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Π.Ε.Δ.Ε).

      Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης από 1/1/2007 στον Κλάδο Πρόνοιας του πρώην ΤΣΜΕΔΕ των μέχρι 31/12/92 ασφαλισμένων μισθωτών που δεν ασφαλίζονται σε άλλους φορείς Πρόνοιας κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.3518/2006 , δηλαδή σε φορείς οι οποίοι ασχέτως της ονομασίας τους και του εποπτεύοντος αυτούς Υπουργείου παρέχουν στα ασφαλισμένα μέλη τους Εφάπαξ βοήθημα.

      Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4του άρθρου 2 του Ν.2084/92 ως Φορείς Πρόνοιας νοούνται επίσης Ταμεία ή Κλάδοι ή Λογαριασμοί που λειτουργούν με τη μορφή ν.π.ιδ., οι υπηρεσίες και κάθε άλλος Φορέας ανεξαρτήτως ονομασίας και νομικής μορφής που χορηγούν Εφάπαξ εφόσον καταβάλλεται εργοδοτική εισφορά ή κοινωνικός πόρος. Αντιθέτως υπάγονται στον Κλάδο Εφάπαξ όσοι έλαβαν ή θα λάβουν αποζημίωση από τον εργοδότη τους κατά την αποχώρηση τους , επειδή αυτή δεν στηρίζεται σε ασφαλιστικές εισφορές και δεν αποτελεί ασφαλιστική παροχή . Εξαιρούνται από 1/1/2007 από την ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας όσοι έχουν λάβει Επικουρική Σύνταξη ή Εφάπαξ από τους ανωτέρω Φορείς (οποτεδήποτε) ως οιονεί ασφαλισμένοι στους ασφαλισμένους Φορείς αυτούς.

β)  Οι μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένοι στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Σύμφωνα με το άρθρο 23 προϋποθέσεις για τη χορήγηση εφάπαξ παροχών αποτελούν :

·         Ο χρόνος ασφάλισης του ασφαλισμένου στο νέο Κλάδο και ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στον Ε.Λ.Π.Π., ο οποίος συνολικά δεν μπορεί να είναι μικρότερος από (10) έτη.

·         Η συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

 

Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων