Ιστότοπος του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr
Εγγραφή       Είσοδος        
  Αναζήτηση   
  Βρίσκεστε στη σελίδα : Παρεχόμενες υπηρεσίες » Ασφάλιση » Α.Μ.Κ.Α.
Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021
Α.Μ.Κ.Α. Ελαχιστοποίηση

Α.Μ.Κ.Α. (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)

Από 1/6/2009 βάσει του Ν.3655/2008 καθιερώνεται υποχρεωτικά ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ( ΑΜΚΑ ) ως αριθμός Εργασιακής και Ασφαλιστικής τουτοποίησης όλων των πολιτών.

Η απόδοση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ( Α.Μ.Κ.Α. ) γίνεται σε όλους τους ασφαλισμένους (άμεσα ή έμμεσα) και συνταξιούχους του Ταμείου.

 

Ο πολίτης θα ενημερώνεται από την ιστοσελίδα www.amka.gr αν έχει ΑΜΚΑ.

Σε περίπτωση που δεν έχει ΑΜΚΑ θα προσέρχεται στο ΚΕΠ ή το γραφείο ΑΜΚΑ της επιλογής του προκειμένου να του αποδοθεί ΑΜΚΑ, επιδεικνύοντας τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

 

Αντί του υπόχρεου μπορεί να προσέλθει εκπρόσωπός του, αρκεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του ενδιαφερόμενου. Τα στοιχεία του εκπροσώπου καταχωρούνται υποχρεωτικά.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.       Για Έλληνες υπηκόους , τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: Δελτίο ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας ή δελτίο ελληνικής στρατιωτικής ταυτότητας. Για ανήλικα άτομα που δεν διαθέτουν αστυνομική ταυτότητα, δηλαδή δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το γονέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.

2.       Για ξένους υπηκόους , τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: Δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή δελτίο ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά (όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν τα ζητούμενα για την απογραφή στοιχεία). Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης.

3.       Σε περίπτωση απογραφής μέσω εκπροσώπου, απαιτείται επί πλέον η ταυτότητα ή το διαβατήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του εκπροσώπου ( κατά περίπτωση, όπως αναφέρεται παραπάνω) και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι εκπροσωπεί τον απογραφόμενο.

4.       Τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών.

5.       Τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά δεν κατατίθενται στα ΚΕΠ, ούτε στα γραφεία ΑΜΚΑ, απλώς επιδεικνύονται , πλην της υπεύθυνης δήλώσης του εκπροσώπου.

 

 Εκτύπωση  
Copyright 2009 by ΤΣΜΕΔΕ    Όροι Χρήσης    Δήλωση Προστασίας Δεδομένων